Baarle-Nassau heeft een goede begroting voor 2009

Posted by Ad Severijns |10 nov 08 |

De begroting van Baarle-Nassau voor 2009 is door alle politieke partijen goedgekeurd.
De raad heeft daarbij nog wel een aantal accenten geplaatst, door een aantal moties en amendementen aan te nemen. De Onroerende Zaak Belasting en het tarief Rioolrecht worden niet verhoogd. Het beleid wat de Vooruitstrevende Partij Baarle voorstaat komt goed naar voren in deze begroting. Hier volgt een aantal van onze onderwerpen waar besluiten over genomen zijn:

Baarle-Nassau moet Millenniumgemeente worden. De gemeente moet nog meer beleid voeren gericht op duurzaamheid en energiebesparing, de bevolking informeren en erbij betrekken. Hiertoe is een motie van de Vooruitstrevende Partij Baarle aangenomen, zodat in 2009 Baarle-Nassau 250€ bovenop de provinciale subsidie voor energiebesparende maatregelen voor woningen gaat geven.

Bij onderwijs is de inhoudelijke samenwerking binnen de brede school erg belangrijk. Een Brede School is niet het gebouw op zich, maar is juist alles wat zich daarbinnen en omheen afspeelt. De gemeente gaat samen met de deelnemers van de Brede School, ons gehele jeugd- en onderwijsbeleid actief promoten. Er is hiervoor al een communicatieplan opgesteld.

Ook in Baarle is er verborgen armoede. Het college voert daarom een actief kwijtscheldingsbeleid. Door een gezamenlijke motie van CDA, Fractie Ulicoten en de Vooruitstrevende Partij Baarle komt er volgend jaar 23500€ extra voor armoedebestrijding.

Van de Vooruitstrevende Partij Baarle hoeft Baarle geen Sluis of Valkenburg te worden, maar moet gewoon een gezellige levendige plaats blijven. Recreatie willen we bezien in regionaal verband, immers zowat alle Nederlandse gemeentes zetten in op toerisme. Het college gaat dit doen, bijvoorbeeld via de Sociaal Economische Samenwerking West/Brabant.

Bij het Cultureel Centrum willen we een aantal zaken aan elkaar koppelen, die van belang zijn voor onze bevolking en voor het toerisme. Dat zijn bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte, een bezoekerscentrum om de enclavesituatie te promoten, de VVV, een Uit-punt, een expositieruimte voor bibliotheek en heemkunde en een betere ruimte voor de lokale omroep.
Het college ziet hier ook mogelijkheden.

Begin 2009 komt er een voorstel in de raad voor uitbreiding van de 1% regeling voor kunst in de openbare ruimte. De Vooruitstrevende Partij wil daar dan ook echt iets mee gaan doen en er lokale deskundigen bij betrekken.

Groenvoorzieningen, speeltoestellen en natuurelementen in de dorpskommen vinden wij heel belangrijk. Het college onderschrijft dit en gaat 3% van de grond in nieuwbouwwijken reserveren voor speelvoorzieningen en beleid voor speelvoorzieningen over gehele gemeente ontwikkelen. Door een gezamenlijke motie van CDA, Fractie Ulicoten en de Vooruitstrevende Partij Baarle komt hiervoor 50.000€ extra beschikbaar. Ook wordt voortaan het bomenbeleidsplan meegenomen bij beleid rondom openbaar groen.

De Vooruitstrevende Partij is goed te spreken over de aanleg van fietspaden, daar is 2 miljoen euro voor begroot. Maar over de locatie van de bushaltes zijn we minder tevreden. De bus moet naar de reizigers toe in plaats van omgekeerd. Tegen de tijd dat er een nieuwe concessie uitgegeven wordt door de provincie, zal het college een routeaanpassing bespreken met de provincie en de vervoersmaatschappij.

De Vooruitstrevende Partij Baarle wil extra aandacht voor het tegengaan van lichthinder. In de “donkere gebieden” zoals aangegeven bij het reconstructieplan, moeten bij vervanging van openbare verlichting, armaturen gebruikt worden die geen licht naar boven afstralen. Onze motie hierover is aangenomen.

Er komen meer afvalbakken in de woonwijken, zodat bijvoorbeeld mensen die een hond uitlaten het (tegenwoordig verplichte) poepzakje gemakkelijker kwijt kunnen. Onze motie hiervoor is aangenomen en zelfs nog uitgebreid op voorstel van de VVD, zodat er ook meer vuilnisbakken komen langs de fietsroutes.
Als de MARB aanbesteding betreffende energieopwekking uit gemeentelijke biomassastromen meevalt, kan groenafval straks gratis aangeboden worden op de milieustraat.

Naar aanleiding van onze motie over de woonvisie, van juni 2007, wordt ondermeer het toewijzingssysteem (puntensysteem) bij woning- en bouwgrondtoewijzing in het eerste kwartaal van 2009 herzien en versimpeld.

In het buitengebied verdwijnen door de ruilverkaveling nogal wat houtopstanden. Als compensatie hiervoor komt er een erf- en kavelgrensbeplantingsactie voor de landbouwers en een stimuleringssubsidie voor groene en blauwe diensten. Daarbij krijgen landbouwers een vergoeding voor bijdragen aan natuurvriendelijke maatregelen die ze nemen. Hiervoor komt door een gezamenlijke motie van CDA, Fractie Ulicoten en de Vooruitstrevende Partij Baarle 75000€ beschikbaar.

Uit cultuurhistorisch perspectief moeten zandwegen in Baarle behouden blijven. En dat geld ook voor diverse zichtlocaties, zoals bijvoorbeeld op Boschoven. Hiervoor is samenwerking tussen de Heemkundekring, de ABC milieugroep en de gemeente van het grootste belang. Het college wil weinig gebruikte zandpaden omvormen naar wandelpaden.

Zoals u kunt zien, maakt het wel degelijk verschil dat de Vooruitstrevende Partij Baarle nu deel uitmaakt van de coalitie. Het gevoerde beleid past meer dan voorheen bij de mensgerichte benadering die de Vooruitstrevende Partij Baarle voorstaat.