Algemene ledenvergadering

Posted by Beheerder |01 feb 21 |

Algemene ledenvergadering

Beste leden,

Bij deze wil ik u namens het bestuur van de Vooruitstrevende Partij Baarle uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging. Deze vergadering zal doorgang vinden op donderdag 25 februari 2021 om 20.00 uur.

Vanwege de coronamaatregelen zal de vergadering niet op een fysieke locatie plaatsvinden, maar via de online verbinding ‘Google meet’. Om deel te nemen aan de vergadering heeft u niets meer nodig dan een computer met internetverbinding of een smartphone U hoeft geen speciale programma’s te downloaden, maar u kunt gewoon via uw internetbrowser de vergadering bijwonen. 

Als u wenst deel te nemen aan de algemene ledenvergadering verzoeken wij u dit middels mail kenbaar te maken aan secretaris@vp-baarle.nl. U ontvangt vervolgens op dat e-mail adres ook uw digitale uitnodiging voor en de agenda van de vergadering met de link die u nodig heeft om de vergadering bij te wonen. Naast de bij de vergadering behorende stukken zult u ook een uitleg ontvangen over de werking van Google meet. Let op! zonder digitale link kunt u de vergadering niet bijwonen, dus meldt uw aanwezigheid bij onze secretaris.

Tot slot wil ik u er namens onze penningmeester op wijzen dat het nieuwe verenigingsjaar inmiddels is begonnen en u daarom verzocht wordt uw contributie voor 2021 over te maken naar de verenigingskas. Ook in 2021 bedraagt de contributie € 5,- Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL45 TRIO 0379 3388 74 ten name van VPB o.v.v. contributie 2021 en uw naam.

Wij zien uit naar uw aanwezigheid tijdens de algemene ledenvergadering!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Vooruitstrevende Partij Baarle,

Jako Papac

Secretaris