Algemene Beschouwing Perspectief Nota 2019

Posted by Beheerder |06 jul 18 |

Mijn eerste algemene beschouwingen. Spannend de eerste keer hier achter het Katheder.
Ik neem zo de reactie van de VPB op de perspectief nota per hoofdstuk met u door. Dit college is net gestart en ik begrijp goed dat niet op alles meteen een antwoord is, maar dat belet ons natuurlijk niet er wel naar te vragen.

Bestuur en ondersteuning.
Wij zijn benieuwd naar de eerste ervaringen van deze twee wethouders met de ABG-organisatie. De afgelopen jaren is veel kritiek geweest op de ABG-organisatie vanuit Baarle! En Keerpunt98. De VPB hoort graag hoe zij de komende periode vorm geven aan hun eerdere ongenoegen op financieel en inhoudelijk vlak?

T.a.v. het stimuleren van meer burgerparticipatie hopen we dat snel stappen kunnen worden gezet. In den lande zijn leuke initiatieven zoals b.v. participatieraden. Is de wethouder hiermee bekend?

T.a.v. de internationale proeftuin zijn wij uiteraard voor een verdere intensivering van de samenwerking met Hertog en als dat mogelijk is in een efficiënte en effectieve bestuurlijke samenwerkingsvorm. Het hiervoor jaarlijks structureel beschikbaar stellen van € 50.000,-, bovenop de euroambtenaar, die beide gemeenten al hebben, is voor ons een stap te snel. Daarom ontvangt u zo meteen hierover een gezamenlijke motie aan van het CDA, Fractie Ulicoten en de VPB.

Veiligheid
De ondermijning door drugscriminaliteit is zeker een groot probleem in heel Brabant en ook in Baarle-Nassau. In Baarle wordt naast het produceren ook gedeald en gebruikt. De VPB roept het college op om daar samen met de politie een beter zicht op de netwerken en locaties in Baarle te krijgen, waar dit plaats vindt. Hoe staat het college daar tegen over?

Als laatste nog een opmerking, naast ondermijning van drugscriminaliteit is er nog veel meer ondermijning. Denk aan witwaspraktijken, (arbeids)migratie en ook mestfraude. Graag ook aandacht daarvoor.

Verkeer
Het Verkeerscirculatieplan (VCP) is iets  dat al meer dan 10 jaar onderwerp van gesprek is in politiek Baarle en waar nu een compliment op zijn plaats is voor de wethouder. Net 8 weken bezig en er lijkt schot in de zaak. Wij hopen van harte dat het na deze bemoedigende start ook zo voorspoedig zal blijven verlopen. Echter willen we er wel een aantal opmerkingen/vragen bij plaatsen.
1)       Is het college het met de VPB eens dat overeenstemming over het opstellen van een VCP, nog geen gezamenlijke gedragen uitkomst van het VCP geeft?
2)      Een VCP niet in de lade mag belanden bij een van beide gemeentes en er dus ook samen met Hertog concrete afspraken over de uitvoering van het VCP moet worden gemaakt?
3)      Hoe gaat dit college de betrokkenheid en input van de burgers en ondernemers borgen bij het opstellen van een VCP?
4)      In hoeverre wordt dit nieuw op te stellen VCP gebaseerd op actuele, reële verkeersmodellen, berekeningen en scenario’s? Dit VCP mag namelijk geen koehandel zijn van twee wethouders, die onderhandelen over 50 of 30 km straten.
5)      Wat is een reële termijn voor een afgerond VCP dat uitgevoerd kan gaan worden?
6)      Al laatste het verzoek of dit college bij het VCP ook kijkt naar alle verkeersstromen zoals fietsers, voetgangers en toeristen in onze gemeente en ook naar de woonwijken en niet alleen naar de hoofdwegen?

Qua tijdsbestek zien we nog een uitdaging voor het spoedig gereed krijgen van een VCP. Zeker gezien de Belgische verkiezingen die eraan komen. Daarom dienen wij zo 2 moties in op het thema Verkeer.

Als laatste willen wij dit college oproepen ook de ogen open te houden voor verkeersproblematiek in de andere 2 kernen. Vooral in Castelré is veel overlast zoals bekend. Wanneer komt hiervoor concrete actie?

Economie
2 pagina’s economie in een 77 pagina tellend document. En dan gaat het nog vooral over de recent vastgestelde visie op vrijetijdseconomie, terwijl economie veel meer is. De VPB verzoekt dit college om economische ontwikkeling serieuzer op te pakken en dat werd gelukkig ook herkend door de wethouder in de commissie. Wanneer verwacht de wethouder daar vervolgacties op?

Onderwijs
De VPB is er positief over dat de wethouder heeft toegezegd actiever in te zetten in de ontwikkeling van Het “Integraal Kind Centrum” in Baarle-Nassau. Daar is nu, met de directiewisseling van de scholen, ook “momentum” voor.

Sport
Meer regie op de sportaccommodaties en de discussie afronden rondom de plaatsing van een hockeyveld. Daar is eerder door alle partijen toe opgeroepen en wij zien daar de uitwerking graag van. Maar nog belangrijker is een visie op sport, die dit domein overstijgt en bijvoorbeeld verbinding legt met het sociaal domein. Een visie waar toekomstige wensen en daarmee discussies van accommodaties/clubs een kader aan kunnen ontleden. Hoe staat de wethouder daar in?

Openbaar groen.
De VPB is uiteraard blij me het voornemen tot het ecologisch bermbeheer. Dat zijn zeker de goede eerste stappen waar wij enthousiast van worden!

De VPB is tegen het zonder verder inhoudelijk plan of onderbouwing inzetten van de resterende middelen van het landschapsverbeteringsplan (taakveld 570, pag 40. Punt 8) aan een niet nader gespecificeerde kwaliteitsimpuls in het buitengebied. Hiervoor komt dan ook straks een motie.

We zijn een gemeente die zichzelf bij-vriendelijk noemt. Dat is super en daar zijn wij voor!
Maar de blik is wel erg eenzijdig gericht….Ecologische balans wordt niet enkel hersteld door bijenmengsels in te planten op stroken bermrand. Ecologisch bermbeheer en voorlichting aan schooljeugd. Kinderen beseffen het namelijk vaak al heel goed. Verdubbel het budget voor voorlichting op pag. 40, punt 6 en ga het gebruiken voor voorlichting en gesprekken met agrariërs  en grootgrondbezitters, zodat de velden hier weer niet oranje kleuren en zij ook gezamenlijk actief willen gaan meedenken over bijvoorbeeld natuurontwikkeling en de restopgave van realisatie van de Ecologische Verbindingszones.

Sociaal Domein
Ik wilde hier herhalen wat ik in Ons Weekblad heb geschreven. Namelijk een verbroken belofte, want het college leek in de GOB-vergadering van 12 juni gewoon mee te gaan met nieuwbouw zoals daar gepresenteerd door Hertog en uiteraard daarbij, het al veel gememoreerde onderzoek naar de bestaande locatie en de mogelijkheden t.a.v. (gedeeltelijk) behoud.

Na afgelopen week en vandaag het stuk in Ons Weekblad ben ik dan ook aardig in verwarring.

Gisteren gingen de coalitie partijen er al fel op in en vandaag lees ik weer ‘vernieuwbouw’ in Ons Weekblad. Wat is nu vernieuwbouw? Volgens Google en mijn beperkte bouwkundige kennis, is vernieuwbouw namelijk een grondige renovatie. Om nu dan toch duidelijkheid te krijgen voor deze raad, onze burgers in Nassau en ook onze buren in Hertog dan toch maar 3 vragen.
1)      Geeft het college uitvoering aan het besluit van december waarin is besloten tot nieuwbouw
2)      Is het college nog bezig met onderzoek naar (totaal)renovatie van de bestaande locatie?
3)      Hoe staat Baarle-Hertog nu in dit dossier?

Als het antwoord nieuwbouw is, laten we dan met zijn allen de energie nu ook vooral in deze nieuwe ontwikkeling steken. We gaan dan een gigantisch project van 6 miljoen doen in deze gemeente, samen met Hertog en alle verenigingen en stakeholders. Als het verbouw wordt van de bestaande locatie dan vernemen wij graag de vervolg stappen met Hertog en met onze raad?

Na behandeling in de commissie van deze perspectiefnota werd duidelijk dat het nodig is om het welzijnsbeleid te hernieuwen. Dat dateert nog van voor de grote transities jeugd, wmo en participatiewet. En die wens heeft de wethouder gelukkig ook. De basis is in het sociaal domein in onze gemeente, netjes op orde gebleven qua zorg en de tevredenheid is hoog. Nu is echter de tijd van inhoudelijk door ontwikkelen aangebroken. Onze oproep is dit vooral ook te doen samen met lokale partners zoals b.v. verenigingen, aangezien daar de vroege eerstelijns hulp start met preventie, voorlichting en vroegtijdige signalering. Wanneer mogen we hierop acties verwachten?

Volksgezondheid en Milieu
Volksgezondheid is een groot aandachtspunt waar geen taakvelden voor zijn beschreven. De VPB wil u oproepen om in samenwerking met de GGD toch verder in te zoomen op het in beeld brengen en het beperken van de risico’s op ziektes en ontwikkeling van longproblemen door de intensieve veehouderij, gezien ook de onderzoeken en rapportages daarover in 2017. Graag een reactie?

Huisvuilophaalgekte 2.0
Intussen is duidelijk dat het omgekeerd inzamelen geannuleerd is. Wanneer mogen we als raad een voorstel verwachten dat het oude besluit vernietigd? In de perspectiefnota zijn nergens de kosten te zien van het stopleggen of terugdraaien van dat proces. Graag een toelichting?

Principieel is de VPB vóór een systeem dat verlaging van de hoeveelheid restafval zal realiseren. Maar waar zijn alle innovatieve varianten uit de verkiezingscampagne zoals de optie van nascheiden? De vraag van de VPB is vooral, hoe worden burgers betrokken bij het nieuwe proces? Want de wethouder zegt terecht afgelopen week, dat we net zoveel wethouders afval hebben als bondscoaches en het moeilijk zal zijn iedereen blij te maken.

DIFTAR samen met Baarle-Hertog, heeft ook een aantal nadelen zoals betalen voor restafval én ook GFT. Het risico op illegale dumping in de natuur, maar nu ook van uw buurman in uw container. De plastic stinkzakken blijven los in uw berging. We wachten de oriëntatie af en staan er dus voor de duidelijkheid niet op voorhand negatief in. Wel vinden we de stappen op zijn minst opmerkelijk. Rest ons de vraag wanneer wij als raad hier meer van mogen horen?

In het afgelopen jaar is meermaals gesproken over de gezamenlijk verantwoordelijkheid van alle partijen rondom het reduceren van plastic afval. We zijn blij met de mededeling gisteren van Wethouder Sommen dat de gemeente de statiegeldalliantie heeft ondersteund. Daar lag een motie van klaar. We zullen nog een andere motie indienen namens de VPB op dit thema.

Wij willen dit hoofdstuk afsluiten met complimenten voor het structureel beschikbaar stellen van middelen voor de energietransitie en klimaatadaptatie.
De nieuwe klimaatwet is aangekondigd in Den Haag met brede politieke steun. Wanneer mogen we een bredere duurzaamheidsvisie vast stellen?
Burgers willen wel verduurzamen maar zien er ook, vooral financieel, tegen op. Is de wethouder op korte termijn bereid te kijken naar initiatieven in andere gemeenten waar burgers bijvoorbeeld een zeer voordelige lening bij de gemeente kunnen krijgen voor zaken als warmtepompen en zonnepanelen?

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en vernieuwing
Ten aanzien van de woningbouw ontwikkeling zijn we blij met de ambitie van het college om spoedig te komen tot een woonvisie.

De VPB is benieuwd naar het nu verder oppakken en uitwerken van de omgevingsvisie en de daarin nodige omgevingsplannen. De eerste proef op de som is natuurlijk het bestemmingsplan buitengebied met verbrede reikwijdte. Het buitengebied dat is een verhaal apart qua ruimtelijke ordening. We willen er allemaal van alles (agrarische, toerisme, wonen, VAB’s herbestemmen en natuur) maar eigenlijk kan er niets. Het zit nu eigenlijk al op slot.  Er zal nauwkeurig gekeken moeten worden naar de vele ambities in het buitengebied want die bijten elkaar namelijk regelmatig…

De aankondiging van het opstarten van het Masterplan centrum past ook bij de visie van de VPB. Voor het instellen van een laad-en losbeleid vragen we wel spoedig een oplossing. Wanneer mogen we concrete stappen rond het masterplan zien als raad?

De algemene dekking, Turap en nog een aantal algemene opmerkingen.
We zien een begroting die net sluitend is, voornamelijk ook door de meevaller van de meicirculaire. Er wordt bij de plannen aardig wat uit de algemene reserves gevist. Lenen was al voorzien en zal nu inderdaad op korte termijn moeten gaan plaats vinden. Wij hopen dat dit college als goed huismoeder over de huishoudportemonnee zal waken en dit behoudend inzet.
De laatste opmerking dan: Deze coalitie start met een het breken van nog een verkiezingsbelofte, namelijk van matiging van de lasten voor burgers en geen trendmatige stijging. De 3% stijging OZB die nu al wel standaard wordt voorzien zonder onderbouwing op pag. 62 punt 2 is het tegenovergestelde van de mening van deze coalitie een half jaar geleden en het verkiezings-en coalitieprogramma. Daarom komt daar zo een gezamenlijke motie van het CDA, Fractie Ulicoten en de VPB over.   Voor zover mijn algemene beschouwing.

Janneke van de Laak.