Algemene beschouwing op begroting 2021 door Janneke van de Laak, fractievoorzitter VPB

Posted by Beheerder |09 nov 20 |

Een beschouwing op deze begroting in een tijd dat de wereld weer in brand lijkt te staan met de 2e corona-golf. Dat trekt een enorme wissel op ons allemaal. Op onze gezondheid, sociaal leven en economie. Het benadrukt de verschillen die er  zijn tussen landen, en in Baarle uitvergroot tussen België en Nederland, maar ook gewoon in de samenleving waar we helaas een grote  polarisatie  zien……

Dat gezegd hebbende…ik sta hier voor de algemene beschouwing op de begroting 2021 en het geschetste meerjarenperspectief…. wellicht onbetekenend in het licht van de coronacrisis, de klimaatcrisis en de machtsverhoudingen in de wereld rondom Amerika…. maar wel belangrijk voor ons leven de komende jaren in Baarle-Nassau….

De begroting en meerjarenperspectief bieden weinig financiële ruimte. De tijd van keuzes maken is aangebroken! Wij stippen daarom een aantal keuzes van deze coalitie aan, die niet in de mooie infographic in Ons Weekblad stonden.

 

In 2021 een theoretisch positief resultaat van slechts € 6.000,- op een begroting van 18,5miljoen , een marge van slechts 0,03%. Vorig jaar was hij 10X zo positief namelijk 60.000,- en nu, 8 maanden in 2020….is een dikke MIN van 300.000….
Is het niet erg raar, om de effecten van Corona niet te begroten, door bijvoorbeeld geen rekening te houden met minder inkomsten van markten, kermissen, leges, toeristenbelasting etc, maar de tegemoetkoming van het rijk wel in te rekenen? De klap op de bijstand/schuldhulpverlening/zorg/faillissementen komt nog maar je gebruikt de gelden nu om de begroting sluitend te krijgen….
Is deze begroting realistisch als je niets essentieels verandert aan je sturing en controlemechanismes? Wij zien een begroting die er vooral op gericht is om niet onder toezicht te komen van de provincie. De jaren na 2021 volgt een negatief resultaat dat toeneemt en niet structureel sluitend zal zijn…..en dat met de risico’s van de herverdeling van het gemeentefonds nog in de pijplijn…de erfenis die deze coalitie na volgend jaar zal nalaten tekent zich af…… #keuzesmaken

De OZB 5% omhoog! Dat is in geen 10-15 jaar meer voorgekomen. Het heilig huisje van Baarle! wordt  zo verlaten… toen de wethouder nog raadslid was had hij altijd al veel kritiek op een verhoging van 3% en nu fietst men er met gemak zo maar 5% in….
De keuze het Afvalinzamelsysteem van het vorig bestuur terug te draaien, want dat was beloofd….maar het college deed dat zonder enige financiële transparantie op annuleringskosten of structurele effecten, we hebben het er al 2 jaar op rij over. De egalisatievoorziening > dan €.100.000,- volledig verdampt. Het rijk stuurt gewoon via de belasting op het bereiken van minder restafval door dat heel duur te maken…..! Maar liefst een stijging van 23% op de afvalstoffenheffing. #keuzesmaken

Een totale lastenverzwaring 10% voor onze inwoners in financieel onzekere tijden. Voor mensen in sociale huurwoningen zelfs meer dan 15%! Maar de reclamebelasting  of precariobelasting wordt niet geraakt….. horen de lastenverzwaringen niet eerlijk verdeeld te worden? #keuzesmaken

De samenwerking met Baarle-Hertog staat onder druk. Op grote dossiers, zoals Cultuurcentrum, Mobiliteitsplan of BGTS, worden al een jaar geen zichtbare resultaten behaald. Veel onderhandeling vinden plaats achter gesloten deuren, geen openbaar debat. De raad van Baarle-Nassau wordt achter gesloten deuren bijgepraat, maar de burgers van heel Baarle moeten het doen met de roddels die enkel gevoed worden door het zwijgen van bestuurders….. #keuzesmaken

€100.000,- structureel meer bijdragen aan ABG i.v.m. “teveel genieten”. Een terechte verhoging naar onze mening, maar deze coalitie bleef altijd maar volhouden dat de verdeelsleutel slecht was voor Baarle….En er zit zeker een risico in dat het niet bij die 100.000,- blijft…
Het meest bijzondere op dit bestuurlijke vlak…..eerst een convenant afsluiten, redelijk naïef en zonder weerstand in de raad….hoofdelijk getekend door deze wethouders…..en vervolgens efficiëntievoorstellen, zoals het gelijktrekken van regionale samenwerkingen, blokkeren? #keuzesmaken

Van het dossier huisvesting waren wij in de vorm die voorlag ook nog niet overtuigd. Maar het basis uitgangspunt, meer efficiënte en effectieve zou toch als doel moeten bestaan bij ons allemaal?
Blijf je dit soort zaken doen zoals het nu gaat….dan sta je niet met overtuiging in deze relatie……
….je hebt eerst duidelijke intenties getoond met het convenant…. een verlovingsring en een besproken bruidsschat….en bij de eerste de beste keer voor het altaar zeg je heel hard nee en ren je de kerk uit….. De ambtelijke organisatie en bestuurlijke samenwerking op het spel zetten en niet snappen waarom men in Gilze-Rijen dan enigszins boos is? #keuzesmaken

Feitelijk is huisvesting nog steeds een flink risico op de begroting…want hoe je het wend of keert….er zal ergens water bij de wijn moeten vanuit Baarle als men de ABG niet wil opblazen …..#keuzesmaken

De zorg staat financieel onder druk. Dat is overal zo…maar was hier niet evident….de eerste jaren na de transitie ging het hier aardig goed. We hielden zelfs jaren geld over en konden nog flink opzij zetten en de cliënttevredenheid was hoog…..
Maar alles moest ook nu anders, beter, professioneler, meer controle, meer ambtenaren…..via een dorspteam voor WMO en aansluiten bij het sociaal team voor de jeugdzorg bij Gilze-Rijen…..maar dat is zeker niet goedkoper gebleken.
De verschillen lopen op….Een voorbeeld van de doorgeslagen ambtelijke inrichting:
Meer ambtenaren voor het proces bij jeugdzorg in toewijzing en toeleiding, die terugverdiend moeten worden door…. minder zorg aan jeugd? Dat is toch gewoon krom?
Dat is zoiets als de autokeuring uitvoeren met 3 keurmeesters ipv 1….en waarvan de extra kosten terugverdiend moeten worden door minder reparaties aan die auto…. Maar als die auto kapot is, moet hij toch  gewoon gemaakt worden door een automonteur…hoeveel keurmeesters er ook naar kijken? #keuzesmaken

Ja, misbruik van zorg of overgebruik moet voorkomen worden. Maar vertrouwen in de zorgvragende burger, de huisarts/verwijzer zoals school of reeds betrokken zorgorganisatie zou het uitgangspunt moeten zijn…dus regelarm inrichten,etc….
Daarom zullen we met een motie komen tot een onderzoek naar deze kostenontwikkelingen  qua indirecte/directe zorgkosten.
In de zorg wordt steeds meer gevraagd om het eigen netwerk, eigen kracht en vrijwilligers, maar ondertussen bezuinigt deze coalitie als eerste op het mantelzorgcompliment. Wij vinden het geen goede keuze om dit als eerste af te bouwen. #keuzesmaken

We willen een gezonde levensstijl stimuleren als beleidsdoel, maar wel nog meer bezuinigen op de buurtsportcoaches dan al was voorgenomen. En dit is nog niet duidelijk besproken met de co-financiers/partners en wat zij dan gaan doen met budgetten…. #keuzesmaken

Alle voorgestelde bezuinigingen bevinden zich op het sociaal domein of bestuurlijk/toerisme. Nergens op het domein van ruimte/verkeer/o.d. Wij zullen volgende week met alternatieve voor deze punten komen om ook dat eerlijker te verdelen. #keuzesmaken

Er komen te weinig betaalbare woningen in Baarle bij of vrij. De doorstroom stagneert. Waardevol bestemde gronden worden ingezet voor luxe appartementen. Geen kleine grondgebonden woningen de senioren kan bewegen om door te stromen vanuit hun grotere woningen ….   een flink tekort op betaalbare woningen voor starters of mensen uit de sociale of particuliere huur. Woningbouw op doelgroepen bijsturen is een rol die de gemeente veel actiever moet invullen, dhet idee dat “de markt” dit wel oplost is intussen compleet achterhaald…..
Een bijsturing die op korte termijn in ieder geval iets zou kunnen borgen is een zelfbewoningsplicht. ….Daar zullen wij met een motie voor komen! #keuzesmaken

Verkeersreconstructies worden doorgezet zonder vastgesteld mobiliteitsplan. De Goorweg ziet er mooi uit….maar dat is niet zo lastig als we weten waar we vandaan kwamen….maar de eerste klachten over dat hij nog steeds veel te smal is bereikten ons al….
De Hoogbraak wil men ook al in voorbereiding nemen….nog steeds zonder vastgesteld mobiliteitsplan…. Een plan waarbij op die Hoogbraak nog 50km per uur staat… dat is toch erg bijzonder als zowel de ANWB, als het Strategisch plan verkeersveiligheid, alsook de 2e kamer afgelopen week nog; uitspreken dat 30km/u in de bebouwde kom de standaard behoort te zijn. …. #keuzesmaken

Veel energie in een VAB-beleid. Er wordt gekeken vanuit het perspectief van de huidige agrariërs…maar waar is de blik op de markt, is er behoefte en zijn er echt economische kansen? Wonen in deze geur overbelaste vuurrode gebieden is immers geen optie als de rest daaromheen blijft zoals het nu is….
De vertragingstactiek bij een nieuw bestemmingsplan buitengebied. Het moest er echt snel komen volgens de verkiezingsprogramma’s ….maar wij hebben nog geen beweging gezien…
Ons bekruipt het gevoel dat het college hier niet de vingers aan wil branden…..en intussen zitten we met een beheersverordening van 1990…30 jaar oude ruimtelijke regels waar niemand mee geholpen is…. #keuzesmaken

De raad zou met dit college een traject lopen van “kerntakendiscussie”. Maar tot meer dan één keer 2 uurtjes stickertjes plakken is het niet gekomen. Met een beetje kaasschaven is de begroting theoretisch nu positief maar gaan we het structureel niet redden.

Als VPB vinden wij dat er andere keuzes gemaakt kunnen worden, volgende week zullen we met onze moties en amendementen komen.

En tot die tijd? wensen wij u allen vooral veel gezondheid en sterkte in de komende donkere corona periode.