Algemene beschouwing 1e termijn begroting 2019

Posted by Beheerder |09 nov 18 |

Algemene beschouwing 1e termijn begroting 2019

Voorzitter, bedankt dat ik het rijtje van de eerste beschouwing weer mag sluiten.
Als VPB zit ons eerste half jaar er in de oppositie zo’n beetje op. We hebben onze zorgen en gewenste aanpassingen al duidelijk gemaakt bij de perspectiefnota en ook in de raadsvergaderingen. Nog zonder al te veel succes bij de coalitie. Maar wij gaan door, dus ook vandaag, met frisse moed, een beschouwing van de VPB op de begroting.

Ik begon mijn eigenlijke tekst met te stellen dat algemeen gesteld de financiën op orde zijn. Maar of ze dat ook echt blijven? Dat is na de memo van gisteren wel even in ander daglicht komen te staan.

De evaluatie van de ABG. We hadden al geschreven dat dit het komend jaar een flinke kluif zou worden. De grootste tegenstanders van toen, zijn nu de coalitie en bestuurders. De messen worden geslepen. Dit is nu natuurlijk nog meer zo waar het eerst nog dan enkel het gedoe om het huisvestingsonderzoek was. Voor de VPB is en blijft echter het belangrijkste dat we dit jaar ook gaan praten over de “bedoeling” van een gemeentelijk apparaat. En dat is in dit geval de oprichting van de ABG. De dienstverlening naar de burgers en ondernemers, daar moet het over gaan. De verbetering en vergroting van de bestuurskracht van onze gemeente en natuurlijk de kennisvergroting en kostenefficiency die ermee bereikt zou worden. Nou, we hebben hierover genoeg nog te doen de komende maanden

T.a.v. de financiën is er duidelijk een kanteling gaande, die vol wordt ingezet door deze coalitie.
De eerste is dat we gaan lenen. Er staan ons grote investeringen te wachten. Wij zijn op zich niet tegen lenen, dat zat er al een tijdje aan te komen ook voor Baarle-Nassau. Echter is het wel zeer belangrijk hier strak op te blijven sturen i.v.m. de lastenverzwaring, die ook op lange termijn bij onze inwoners blijft.
Opmerkelijk is bijvoorbeeld de investeringen op de infrastructuur, waar ook deel van onderhoudsreservering voor aangesproken zou kunnen worden i.v.m. langdurig geen onderhoud waar wel voor “gespaard” is, Nu wordt dit volledig geactiveerd en dus over lange termijn afschrijven en daarmee voorzien wij de eerste signalen van potverteren.
Onze lastendruk stijgt meer dan 3% terwijl de inflatie 2,4% betreft. Ja we zitten nog onder het landelijk-en Brabants gemiddelde, maar wel minder dan voorheen…
Wij hebben een vergrijzend dorp waarin veel pensioengerechtigde inwoners leven. Hun pensioenen zijn de laatste jaren hetzelfde gebleven of zelfs gedaald, waarbij hun lastendruk dus ook feitelijk toeneemt. Verder zien we een stijging van kwetsbare inwoners in de bijstand en daarmee zien wij als VPB een risico dat door de nu gemaakte lastenverzwaring en keuzes, juist de kwetsbare in onze gemeente zwaarder geraakt worden. Tientjes doen er bij hen wel degelijk toe!
Verder zet dit college de trendmatige verhoging van de belastingdruk door zonder duidelijke onderbouwing anders dan “wij menen dat we dat nodig hebben”. Dit vinden wij -net als voorheen Baarle en Keerpunt – onnodig en wij missen een inhoudelijke onderbouwing daarvoor. Zie ook de aangenomen motie van uw eigen partijen exact 1 jaar geleden. Praktice what you preach.. Of was deze kennis van de memo misschien al voorzien?

De Hondenbelasting van de baan, helemaal prima. Dat hebben wij eerder zelf ook met een motie mede ingediend. De dekking is toch mede verkregen door een stijging van de belastingen. Maar de overlast van de hondenpoep is er nog. Hoe kijkt u hiervoor naar een oplossing?

T.a.v. communicatie 2 opmerkingen…
– Twitter, serieus? Behalve Trump ziet niemand dat meer als serieuze nieuwsbron. Facebook begrijpelijk voor de doelgroep 25+. Instagram of Snapchat zijn dan toch de kanalen als u de jongere inwoners zou willen bereiken.
-T.a.v. het extra benodigde budget voor de verspreiding van Ons Weekblad. Baarle is de enige gemeente waar het weekblad niet gratis verstrekt wordt. Deze kosten zitten hem, volgens uw toelichting van de drukker, in ons grote buitengebied. Is het een optie via gratis ophaalpunten bij de supermarkt/gemeentehuis, etc? Dan besparen we in één klap als gemeente op de uitgaven en onze inwoners op abonnementen?

T.a.v. de internationale proeftuinen was de recente presentatie verhelderend maar ook ambitieus. Wij hopen echter wel dat er ook écht geluisterd wordt naar andere ideeën. Als we werkelijk samenwerken met Hertog, dan praten we samen bijvoorbeeld vóór vestiging of wijziging van risicovolle ondernemingen in Baarle. En ook bij criminaliteit kan je beter voorkomen, dan achteraf terugkijken wie het was via een camera…
Een echte mooie proeftuin zou voor de VPB de agrarische grensoverschrijdende ontwikkeling zijn.

Veiligheid,
Zoals door iedereen benoemd is drugcriminaliteit gevaarlijk en een prioriteit om aan te pakken. Ondermijning zit echter wel een beetje in de smokkelcultuur van Baarle. Zolang wij die niet aanpakken, blijft het bestaan. 19 miljard is de jaaromzet van drugsproductie in Nederland…waarvan grote delen zich in Brabant bevinden en dus hier ook zwart geld, wordt witgewassen…Follow the money….ook in Baarle-Nassau.

Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Na deel 1 van de randweg zitten we natuurlijk met zijn allen te springen op deel 2. Hopelijk gaat dit college komend jaar voortvarend van start met het VCP en het masterplan centrum. 1 januari start een nieuwe bestuur in Hertog, dus gas erop. Nog een aantal vragen voor de wethouder
1) Als de provincie niet mee wil werken aan het laad-en losbeleid. Bent u bereid om voor het Nederlandse deel op vrijwillige basis met de ondernemers proberen afspraken te maken?
2) De reconstructies van gen Maczeklaan/Goorweg en bushaltes Hoogbraak zijn bij aangenomen amendement in de begroting van 2018 niet gevoteerd conform aangenomen amendement van 2018. Nu stelt u dat deze kredieten al lopend zijn in het investeringsplan? Graag bevestiging dat deze nog niet gevoteerd zijn en wij hiervoor nog de aparte toegezegde plannen krijgen?
3) Onze eerdere motie voor een zebrapad op de oversteek Hoogbraak-Loverenbeemd kon deze coalitie, onbegrijpelijk nog steeds, niet steunen. De problematiek is daar, en op andere plaatsen echter zeer risicovol. Hoe gaat u de wensen van de burgers op korte termijn inventariseren tav dit soort knelpunten, als aanvullende info voor een VCP voordat er planvorming over straten is?
4) Als laatste zien wij ook ernstig benieuwd naar het gebruik van de randweg? U ook? En de effecten op een aantal belangrijke betrokken straten/wegen in het dorp? Bent u bereid op de randweg en bijv. de Goorweg en nabij het centrum metingen te verrichten?

Economie:
Dit hoofdstuk vinden wij nog steeds erg beperkt, sommige taakvelden helemaal leeg….Net als half Hertog qua middenstand…maar ook steeds meer ondernemers in Nassau hebben het moeilijk vernemen wij. Dat baart ons zorgen, u ook? Wij hopen dan ook snel op de toegezegde visie, wanneer mogen we deze verwachten? Maar veel belangrijker zijn werkelijke acties n.a.v. de visie. Juist nu moeten we verder kijken dan enkel de vrijetijdseconomie en de agrarische sector. Vooral als wij aantrekkelijk willen blijven voor toekomstige vestiging van innovatieve diensten en bedrijven, en de daarbij behorende kans tot verjonging en behoud van leefbaarheid van ons dorp.

Wij zien bij de verschillen staan dat er in 2018 nog een bedrijven enquête heeft plaats gevonden. Graag zouden wij de resultaten daarvan ontvangen. Is dat mogelijk?

Onderwijs:
Het Integraal Kindercentrum in Ulicoten is goed gestart daar. In Baarle is dit echter onvoldoende uit de verf gekomen. Wij hopen dat het de wethouder nu lukt dit nu ook in Baarle meer in beweging te krijgen nu daar momentum is door de directiewisseling van de scholen.
Wat is eigenlijk de uitslag van de eerder dit jaar breed uitgezette scholenenquête?

Sport, cultuur en recreatie.
Wij zijn benieuwd naar uw voornemen tot het opstellen van een sportvisie met daarbij behorend accommodatiebeleid. Een die hopelijk voor bestaande en nieuwe verenigingen meer houvast, kaders en spelregels geeft. Ik ben niet voor Feyenoord, maar geen woorden maar daden is dan toch mooi. Wanneer mogen we daar eerste concrete resultaten verwachten?
Sport is gezond, verbroedert, zorgt voor samenwerking en slaat bruggen. Laten we dat met zijn allen vooral in ogenschouw nemen, ook bij de realisatie van een hockeyveld. We doen dat voor de leden en kinderen.
T.a.v. de uitwerking van het hockeyveld zien we deze uiteraard graag spoedig tegemoet. Is de locatie al definitief? Is de ruimtelijke procedure al gestart? Het bedrag dat nu opgenomen wordt zit erg ruim aan de bovenkant. Wat is daarvan de reden?
T.a.v. een hernieuwde visie op cultuur en evenementen lijkt het ons zeer belangrijk hier spoedig mee aan de gang te gaan, waar mogelijk afgestemd met Hertog. En wellicht ook verstandig vóór de start en definitieve invulling van het nieuwe CCB.
Wat is uw doelstelling met de bibliotheek. Een betaalbare en toekomstbestendige bibliotheek. Is hij dat nu niet? Graag een toelichting van de a.s. wijzigingen in de afspraken?
T.a.v. groenbeheer zijn wij uiteraard blij met het gefaseerd invoeren van meer ecologisch bermbeheer. Graag zouden wij echter ecologie zien landen bij veel meer plaatsen in de gemeente. Want hoe sympathiek de “bij-vriendelijke gemeente” ook is, alleen ‘de bij’ gaat de natuur niet redden. Daarvoor zijn wezenlijke herstelacties nodig, uitbreiding en ander gedrag.
Tan aanzien van de kwaliteitsimpuls buitengebied een vraag. U noemt hier nu de EVZ’s uit het bod van Landstad Baronie. Wat doet u met het restant budget van het landschapsverbeteringsplan? Dat zou u aanwenden voor een andere kwaliteitsimpuls? Waar zien wij dit geld ofwel de kwalitatieve impuls terug?
Wij dachten bijvoorbeeld aan een impuls voor het bosgebied rondom de visvijver: maak hier echt een wandelbos van zoals in veel andere gemeenten. Bijvoorbeeld met een stuk waar ook honden los mogen lopen.

Sociaal Domein.
Bijna 30% van onze begroting gaat naar het Sociaal Domein. De transitie is geweest van de decentralisatie, dat hebben we netjes opgevangen. Nu moeten we nog wel echt anders gaan werken. Wij zien in de diverse presentaties en voornemens hier goede stappen in. Wij willen wel een aantal zaken specifiek onder uw aandacht brengen voor het nieuw op te stellen welzijnsbeleid.
1) Algemeen geldt dat wij aandacht missen voor preventie.
2) De eenzaamheidcijfers zijn voor ons een belangrijk thema om uit te diepen ook naar doelgroep.
3) De groep jeugdzorg behoevenden baart ons zorgen. 1 op de 10 kinderen heeft een vorm van jeugdzorg. En daar aansluitend maken we ons ook zorgen om de groep die uit jeugdzorg gaat, vanaf 18 jaar en het gat waar zij vaak in vallen. Vooral wonen maar ook werk, inkomen en zorg.
4) Wat is de status van de verplichting voor het oprichten van een meld- en coördinatiepunt mensenhandel?
5) Als laatste zijn en blijven we erg benieuwd naar het vlotten van de plannen van Janshove. Hier is geen beleidsvoornemen op vermeld terwijl wij de realisatie toch verwachten?

Volksgezondheid en Milieu
In de inleiding staat mooi beschreven waarom volksgezondheid belangrijk is evenals milieu. Wij dagen u uit deze terreinen aan elkaar te verbinden. Goede milieuzorg en een visie op duurzaamheid is namelijk verbonden met een gezonder en prettiger leef-en werkklimaat in Baarle-Nassau. Wij zijn zeer benieuwd naar de toegezegde duurzaamheidsvisie in maart 2019.

Bij taakveld 710 vinden we enkel inzet op het terugdringen van alcohol onder jongeren. Maar daar zijn geen specifieke acties voor gedefinieerd. Wij zouden dit graag uitgebreid zien met concrete acties op het gebied van drugsgebruik gezien het hoge gebruik in onze gemeente. Hoe staat de wethouder daar in?
Verder is de beleidshandreiking veehouderij en volksgezondheid recent in de commissie behandeld. Wij hopen er echt op dat de samenwerking met de GGD intensiveert en goed naar de risico’s wordt geluisterd en gehandeld.

Afval: een onderwerp dat een open zenuw blijft. Echter lost u hem ook niet op. Onze opmerkingen splitsen we graag op in 2 delen:
1) Het niet doorgaan van de afvaltransitie hebben wij geaccepteerd. Maar heeft u dat ook? Voor ons staat namelijk het doel bovenaan. Daar was het de vorige coalitie om te doen.
Maar wat gaat u nu doen om de landelijke doelstellingen te halen? De VANG-doelstellingen zijn namelijk in 2020 en niet in 2022 zoals u schrijft?
2) Procedureel en financieel is het hele afvaldossier een flinke ondoorzichtige brei aan het worden. De vorige raadsvergadering heeft onze motie het niet gehaald. Wel blijven wij bij het standpunt dat u nu niet correct handelt. We wachten het de komende raadsvergadering af. Hoe kan men nu toch besluiten nemen zonder de gevolgen voor onze portemonnee in beeld te hebben voor onze raad. Wij houden de wethouder aan zijn toezegging om bij het vaststellen van de afvalstoffenheffing daar een transparante en onderbouwde opzet van alle financiën rondom dit dossier, te geven.

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
De ambities voor een bestemmingsplan buitengebied met verbrede reikwijdte lijkt wat getemperd en getemporiseerd te worden. Klopt dat? En zo ja, wat zijn daarvan de procedurele risico’s? Ons buitengebied heeft meer nodig dan enkel de, overigens positieve, inventarisatie van de VAB’s. De omgevingsvisie die nu ter inzage ligt is namelijk enkel nuttig als we dat ook verwoorden in echte kaders in bestemmingsplannen.

Voor nu laten we het in de 1e termijn hierbij, onze eventuele moties en amendementen bewaren we voor de 2e termijn. Al kunt u er waarschijnlijk al een aantal voelen aankomen.