Onrust in gemeenteland door veranderingen in de zorg

Posted by Beheerder |18 nov 13 |

Wie voert straks de regie over de zorg? 

De zorg neemt een heel belangrijke plaats in onze samenleving en de Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) wil dat dit goed geregeld wordt. Het Rijk gaat de kosten van de zorg, die tot nu toe werden betaald uit de algemene middelen (AWBZ) overhevelen naar de gemeente. Daardoor wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de opvang, de begeleiding en ondersteuning van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en de ondersteuning van ouderen thuis of in de dagopvang. Om deze nieuwe taken goed te kunnen uitvoeren zoekt Baarle-Nassau de samenwerking met andere gemeenten.

AWBZ

Samenwerken moet

Baarle-Nassau is als gemeente te klein om in de nabije toekomst zelfstandig haar nieuwe zorgtaken goed te organiseren. De VPB is daarom een voorstander van samenwerking met andere Nederlandse gemeenten om de krachten te bundelen als het gaat om belangrijke onderwerpen zoals de zorg. Ook de andere omringende gemeenten zijn zich aan het voorbereiden op deze uitdaging in de nabije toekomst en Baarle-Nassau wordt de mogelijkheid geboden om nu tijdig aan te sluiten bij de ambtelijke samenwerking tussen Alphen-Chaam en Gilze-Rijen.

Enclave biedt geen zorg

Betekent dit dan dat een intensieve samenwerking met Baarle-hertog in gevaar komt? Dat is zeker niet de bedoeling en ook niet de verwachting van de VPB. Maar op het gebied van bijvoorbeeld de organisatie en de financiering van de zorg is dit niet toereikend. De enclavesituatie vormt een blijvende uitdaging voor Hertog en Nassau om samen te werken, hierin moeten we blijven investeren en dan gaat het bijvoorbeeld over het cultureel centrum, de openbare ruimte, de centrumontwikkeling, de toeristische aantrekkingskracht en de werkgelegenheid. Een verbetering van de bestuurlijke samenwerking met Hertog is altijd goed, maar mag en hoeft de huidige kans op aansluiting bij de omliggende Nederlandse gemeenten niet te frustreren.

Inkoop van zorg op maat

De ZORG OM DE ZORG dwingt Baarle-Nassau om vooral na te denken over hoe we dit voor de zwakkere en voor elkaar op de beste manier kunnen doen. Samenwerking met Baarle-Hertog biedt hier geen soelaas. Door het onderscheid in de wettelijke regelingen in Belgie en Nederland is de zorg zo verschillend tussen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog dat samenwerking op dit vlak onmogelijk is. En ook bijvoorbeeld de inkoop van zorgdiensten bij Breda of Tilburg heeft volgens de VPB grote nadelen, onder meer omdat we dan straks niet meer de REGIE hebben in onze eigen gemeente over “de zorg voor elkaar”. De VPB kiest daarom vol overtuiging voor het samen werken met de omliggende Nederlandse gemeenten om samen met hen de zorg voor onze oudere en zwakkere medeburgers zo te organiseren dat het past binnen ons gemeenschap en die is in een dorp fundamenteel anders dan in een stad.

Er staat veel op het spel

Door de overheveling van zorgtaken krijgen gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden. Zo verschuift het accent van participatie naar zelfredzaamheid. Maar veel mensen zijn niet (meer) in staat de eigen verantwoordelijkheid te dragen, dus hoe houdt de gemeente straks contact met hen om te bepalen of ze ondersteuning nodig hebben? En hoe zit het als een cliënt de indicatie ‘Verblijf’ heeft, maar liever thuis woont? Wie betaalt dan wat? Gemeenten zijn straks ook verantwoordelijk voor toezicht tijdens de nacht bij palliatieve zorg en voor vervoer van en naar een dagvoorziening. Dat betekent dat de gemeente andere voorzieningen moet inkopen, waaronder specialistische. Dit kan samen met een andere gemeenten worden ingekocht om kosten besparen, maar dan wel met gemeentes die dezelfde zorg willen inkopen als Baarle-Nassau. Een speciaal punt van aandacht vormt de mantelzorg, waarvoor soms begeleiding wordt aangevraagd. Zonder goede mantelzorg moet een cliënt mogelijk eerder naar een instelling. En zo zijn er nog veel meer zaken te noemen die op het spel staan en een verstandige en duidelijke keuze van de gemeentepolitiek vragen met het oog op de nabije toekomst.

Kies voor goede zorg

De VPB neemt haar bestuurlijke verantwoordelijkheid en maakt een tijdige en heldere keuze voor samenwerking met de omliggende Nederlandse gemeenten. Omdat we zorg heel belangrijk vinden! Daarmee behouden we in Baarle-Nassau de regie over de zorgverlening en kan de zorg worden ingekocht die past bij onze gemeenschap. Laat uw steun aan de VPB blijken, kies ook voor behoud van goede zorg in de toekomst en stem daarom op ons tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Voor meer informatie: www.vp-baarle.nl of zoek ons op bij FaceBook of stuur een email naar:  info@vp-baarle.nl