Windmolens Baarle-Nassau

Posted by Beheerder |21 apr 21 |

Vragen conform art. 38 van het reglement van orde van de raad: Windmolens Baarle Nassau 21-4-2021

Geacht College,

Gezien de recente geluiden die rondgaan en het krantenartikel van BN DeStem van 21 april 2021 hebben wij de volgende vragen die wij met spoed beantwoord willen hebben.

Zoals bekend steunen wij als VPB de energietransitie inhoudelijk en onderschrijven de RES, met als duidelijke voorwaarden de voorgestelde stappen van onderzoek, burgerparticipatie, transparantie en nauwkeurigheid. Echter lijkt er nu, net na de behandeling daarvan in onze raad, meer informatie naar boven te komen die niet aansluit bij deze uitgangspunten. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

1) Klopt het artikel in BN de Stem dat er reeds overeenkomsten zijn met grondeigenaren in het gebied tussen Alphen en Baarle-Nassau betreffende het plaatsen en exploiteren van windmolens door partij Greentrust?

2) Is de gemeente actief betrokken en/of op de hoogte van deze ontwikkelingen die de partij Greentrust in dit gebied aan het voorzien is? E.e.a. zoals gesuggereerd in het krantenartikel? Vanaf welk exact moment is de gemeente/college hiervan op de hoogte? En waarom is dit dan niet gedeeld met de gemeenteraad?

3) de wethouder heeft meermaals verteld in commissie en raad dat de plaatjes over de Kwaalburgse heide indicatief waren en dat alle 7 zoekgebieden nog nauwkeurig onderzocht zouden worden. Klopt dit wel? Heeft de wethouder bewust informatie over Greentrust ontwikkelingen weg gehouden bij de gemeenteraad en commissie zoals het artikel in BN DeStem suggereert door de reactie van Greentrust?

4) kan het college ons alle informatie, documentatie, gespreksverslagen, interne memo’s en correspondentie die met Greentrust de afgelopen maanden/jaren is gevoerd doen toekomen in 1 dossier? Dit betreft dan alle informatie die grondgebied van Baarle-Nassau op welke locatie dan ook aangaat/beïnvloedt.

5) Beseft het college dat het achterhouden van dit soort informatie voor de raad en burgers ongehoord is? En nog erger, dat deze het zeer fragiele draagvlak ondermijnen van een zorgvuldige energietransitie die passend moet zijn voor onze gemeente en juist in afstemming met ecologie, cultuur-historie, natuur, inwoners en afstand tot (burger)woningen en risico’s voor gezondheid?

6) kan de wethouder per omgaande een nieuw proces optekenen n.a.v. de gemeenteraad van 01 april 2021 waarin hij invulling geeft aan het amendement en de termijnen van partijen waarin gevraagd is dat een nauwkeurig en gedegen, onafhankelijk, onderzoek moet plaats vinden naar kansen, scenario’s en risico’s en alle gebieden nauwkeurig afgepeld moeten worden tot er max 1 of 2 overblijven die mogelijk, eventueel, potentieel hebben na 2030?

Wij vernemen graag uw reactie.

Namens de fractie van de VPB
J. van de Laak