VPB-Wethouder Jan Vermeer

Posted by Beheerder |28 feb 10 |

De gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart staan voor de deur. Met wethouder Jan Vermeer spreken we over wat er de afgelopen 4 jaar is bereikt en we blikken vooruit naar de toekomst.

Jan Vermeer kijkt met voldoening terug op de afgelopen raadsperiode en de resultaten die hij als wethouder heeft bereikt. De inbreng van de standpunten van zijn Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB), de constructieve samenwerking in het college, de politieke steun van de gemeenteraad en de inzet van vele vrijwilligers hebben deze resultaten mogelijk gemaakt.

Voor een veilig gevoel

Handhaving van de regels is belangrijk. Helaas was de gemeente hierover in het verleden niet altijd voldoende duidelijk, wat de nodige problemen gaf. Mede op aandringen van VPB is het handhavingsbeleid van de gemeente aangescherpt. Er is een BOA-ambtenaar aangesteld die niet alleen optreedt tegen overlast, maar die indien nodig ook een proces-verbaal opmaakt. En omdat handhavingprocedures juridische kennis vereisen en veel tijd vergen is hiervoor door de gemeente ook een extra ambtenaar aangetrokken.

Voor een sociaal beleid

Het invoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning was een van de belangrijke projecten in zijn portefeuille. Samen met de leden van de verankeringsgroep is hard gewerkt om Baarle ‘ouderenproof’te maken. Daarnaast is het WMO-loket geopend waar burgers met hulpvragen de helpende hand wordt geboden. Ook het Beleidsplatform Welzijn, waarin de gemeente samenwerkt met burgers en maatschappelijke organisaties, heeft duidelijk vorm gekregen.

De Brede School is een ander belangrijk project dat met succes is afgerond. Onderwijs wordt hier gecombineerd met ondersteuning voor kinderen en ouders. Onlangs is Jan zelfs uitgenodigd om op een conferentie over onderwijs en zorg de deelnemers te vertellen hoe wij in Baarle deze bijzondere nieuwe school hebben gerealiseerd.
Voor een leefbaar evenwicht

Leefbaarheid betekent voor Jan Vermeer een aantrekkelijke woonomgeving, werkgelegenheid en voldoende sociale-, culturele- en sportvoorzieningen. De afgelopen raadsperiode hebben de sportaccommodaties een flinke kwaliteitsimpuls gekregen. Zoals de smash court tennisbanen in Baarle en Ulicoten, de atletiekbaan en de parkeerplaats van Gloria UC. Om de bibliotheek optimaal te laten functioneren is samenwerking gezocht met Theek5 en dit is een succes gebleken.

De komende 4 jaar zou Jan graag de verpauperde plekken in de dorpskernen en het buitengebied aanpakken. Vaart maken met de ontwikkeling van het voormalig Limfa terrein en in het buitengebied werk maken van de sloop van ongewenste bebouwing. Zijn zorg voor het buitengebied wil hij vertalen in actie door met hulp van een werkgroep landschap- en biodiversiteit aan te sluiten bij CountDown 2010. De voortgaande schaalvergroting in de intensieve veehouderij en de gevolgen hiervan voor de leefbaarheid in de gemeente zal volgens Jan in de komende raadsperiode een belangrijk politiek thema zijn. De VPB heeft hierover al sinds haar oprichting in 1977 een duidelijk standpunt. Nu bij steeds meer burgers de weerstand tegen megastallen groeit, verwacht Jan dat er in Baarle een groter politiek draagvlak komt voor het VPB standpunt dat een bouwblok van 1,5 ha. groot genoeg is voor een gezinsbedrijf.
Voor de burgers, met de burgers

Dat burgerparticipatie belangrijk is om als gemeente projecten succesvol ten uitvoer te brengen is volgens Jan in de afgelopen raadsperiode duidelijk gebleken. De snelle invoering van de WMO is hiervan een goed voorbeeld. Ook het jaarlijkse overleg tussen de burgers van Ulicoten en de gemeente over problemen en wensen m.b.t. hun woonomgeving ervaart Jan als positief en constructief. Hij wil er daarom voor pleiten ook in Baarle te starten met een vorm van buurtoverleg tussen burgers en gemeente.

Na de verkiezingen van 3 maart

Jan Vermeer zou in de komende raadsperiode namens de VPB graag een vervolg geven aan het beleid dat hij als wethouder de afgelopen 4 jaar in gang heeft gezet. Een zorgzaam en sociaal beleid, met oog voor de leefbaarheid in de kernen en het buitengebied, en een open oor voor de wensen van burgers.

Kijk voor ons volledige verkiezingsprogramma en meer informatie op www.vp-baarle.nl