VPB ORIENTEERT ZICH BREED…….

Posted by Beheerder |27 jan 10 |

Doorbordurend op het succes van de afgelopen jaren onderzoekt de VPB momenteel hoe zij de burgers van Baarle-Nassau nog meer kan betrekken bij initiatieven die de leefbaarheid in het dorp en de kwaliteit van het buitengebied versterken. Door het aanhalen van de banden met vrijwilligers en maatschappelijke groeperingen wordt niet alleen het verkiezingsprogramma aangescherpt, maar wordt een nieuwe basis gelegd voor constructieve samenwerking tussen politiek, bestuur en bevolking gedurende de komende vier jaren.

De VPB heeft als coalitiepartij de afgelopen periode succes geboekt met haar constante aandacht en inspanningen op het gebied van de maatschappelijke zorg en de rol daarbij voor vrijwilligers en verenigingen. Die inspanningen zullen zeker vervolgd worden als het aan de VPB ligt, want ze dragen in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid en evenwichtigheid van onze dorpsgemeenschap. Maar daarnaast wil VPB haar pijlen ook nadrukkelijker richten op andere thema’s zoals duurzaamheid, natuur & landschap, milieu & volksgezondheid, sport, cultuurhistorie, kunst & cultuur, etc.

De centrale vraag die VPB zich daarbij stelt is hoe de samenwerking tussen enerzijds vrijwilligers, stichtingen, verenigingen en anderzijds de lokale- en regionale overheid verbeterd kan worden. De eerste bevindingen uit het onderzoek wijzen uit dat in Baarle deze samenwerking nog teveel op incidentele basis plaatsvindt en dus niet volgens een goed vormgegeven structuur en overeengekomen agenda. Er zijn genoeg enthousiaste vrijwilligers, stichtingen met veel kennis en kunde en verenigingen met voldoende leden om fraaie resultaten te kunnen bereiken. Toch blijkt de praktijk weerbarstig en behalen we in Baarle nog niet het volle rendement uit onze mogelijkheden. De politiek en de gemeente moeten hier het goede voorbeeld geven door in vol vertrouwen de samenwerking te zoeken met de burgers.

Zo kunnen er werkgroepen worden ingesteld rondom eerder genoemde thema’s met vertegenwoordigers van gemeente en vrijwilligersorganisaties, waar mogelijk aangevuld met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven of andere sectoren. De gemeente kan actief bijeenkomsten organiseren rondom kwesties die de bevolking bezig houden en van daaruit een gestructureerd overleg opstarten. Voorbeelden van actuele thema’s zijn de intensieve veehouderij en de volksgezondheid. Ook zaken als de structuurvisie, het verkeersplan, de inrichting van de openbare buitenruimte ,de keuze voor een golfbaan en vele andere thema;s horen daarbij.

Daarnaast vindt de VPB dat de gemeentelijke deelname aan regionaal- en provinciaal overleg beter voorbereidt en afgestemd dient te worden met een deskundige vertegenwoordiging vanuit de bevolking. Bijvoorbeeld bij belangrijke thema’s uit verleden, heden en toekomst zoals de Reconstructie, de Landinrichting, de hoofdwegenstructuur, het openbaar vervoer, de biodiversiteit met Countdown 2010, duurzaamheid en energieverbuik, het zandwegenplan en het compenserend groen, etc.

VPB-standpunt

Kern van de zaak is dat het bij de samenwerking tussen politiek, overheid en burger niet blijft bij toevallige ontmoetingen en incidenteel overleg, maar dat gewerkt wordt vanuit een vast stramien, een eerlijke agenda en de wil om er met elkaar ook gedurende langere tijd iets moois van te maken. Op die manier creëren we echte burgerparticipatie en voorkomen we teleurstellingen als gevolg van formele zienswijzen of beroepschriften die vaak in een (te) laat stadium van het planproces ten tonele verschijnen. Gemeente en raad kunnen hier het voortouw in nemen en het goede voorbeeld geven.