Voor een duurzame agrarische sector

Posted by Ad Severijns |14 feb 18 |

Voor een duurzame agrarische sector

Ik woon al mijn hele leven in de gemeente Baarle-Nassau en zet me al vele jaren in als raadslid voor de VPB. Ook ik heb onze gemeenschap enorm zien veranderen. Veel kleine boerderijen zijn opgegaan in grote agrarische ondernemingen. Het aantal dieren is navenant fors toegenomen. Vandaag zitten er in de Baarlese stallen alles bij elkaar meer dan 600.000 kippen, varkens, kalveren, koeien en geiten. Iedereen snapt dat die meer stront produceren dan Baarle aan kan.

De landbouwsector wil alsmaar meer en goedkoper produceren voor de wereldmarkt. Agrarische gezinsbedrijven maken plaats voor grootschalige landbouwindustrie met minder werkgelegenheid en met problemen die alle inwoners raken. We ruiken allemaal de stank en we ademen allemaal de ammoniak en het fijnstof in dat uit de stallen komt. Dierziekten die over kunnen slaan op mensen vormen zo mogelijk een nog groter gevaar voor de volksgezondheid. Technische maatregelen, zoals stallen conform de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), beperken de overlast enigszins, maar nemen niet alle risico’s weg.

De natuur, onze leefomgeving, kan het niet meer aan. We promoten onze gemeente vaak voor het mooie buitengebied, maar er is al veel echte natuur verloren gegaan en wie wandelt of fietst graag in de stank? Wie wil er nog in Baarle wonen als het er zelfs in de kom meer stinkt dan in de stad? Het kan zo niet doorgaan. Het is tijd voor verandering.

De VPB vindt dat de agrarische sector de capaciteit van het land niet mag overstijgen en de gevolgen voor volksgezondheid, natuur en milieu moet beperken. Dat vereist een verdienmodel op basis van meer kwaliteit en minder kwantiteit, met een natuurinclusieve bedrijfsvoering gebaseerd op een circulaire economie. Technische maatregelen zijn nodig om de overlast terug te dringen, niet om nog meer te produceren.

Zo’n verandering komt er alleen als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en regelgeving maakt. De gemeente moet nu beleid vaststellen, maar moet ook oog hebben voor de sociale aspecten en positief staan tegenover ander gebruik van vrijkomende stallen, zodat agrarische bedrijven de omslag kunnen maken. Daar sta ik voor.

Ad Severijns, kandidaat gemeenteraadslid Vooruitstrevende Partij Baarle.