VPB standpunten t.a.v. begroting 2018

Posted by Beheerder |09 nov 17 |

Op 1 en 8 november is de begroting voor 2018 behandeld in de raad. De begroting is door alle partijen goedgekeurd, na aanpassing via een door de VPB ingediend amendement. We zien aan de begroting dat Baarle-Nassau nog steeds een financieel gezonde gemeente is, met een hoog voorzieningenniveau en lage lasten voor de burgers. Voor de toekomst zien we wel een bedreiging in de toenemende vergrijzing van onze bevolking. Die kan op termijn leiden tot lastenstijging omdat we willen dat Baarle-Nassau een sociale gemeente blijft.

Bestuur
Voor ons staat goede dienstverlening aan alle inwoners voorop. Dat kan alleen gerealiseerd worden als we voldoende bestuurskracht hebben. Dat is de mate waarin je als gemeente in staat bent te doen wat de inwoners tegenwoordig mogen verwachten van een gemeente en te doen wat de hogere overheid eist! De ABG heeft ons daarbij goed geholpen, tegen acceptabele kosten. Zo is de kwaliteit van beleidsontwikkeling duidelijk omhoog gegaan.
En laten we samen met Baarle-Hertog maar eens met een klein GOL beginnen, met daarin zaken die we nu ook al samen doen. De “proeftuin voor grensoverschrijdende samenwerking” zet ons op de kaart.

Ook burgerparticipatie staat hoog op onze agenda. In Ulicoten hebben we nu een dorpsraad, maar ook in Baarle en Castelre is het wenselijk om structureel te overleggen met de bevolking.

Openbare orde en veiligheid
De grote aandacht die daar naar uitgaat naar veiligheid en bestrijden van drugscriminaliteitmag niet ten koste te gaan van bestrijding van andere vormen van criminaliteit en van creatieve ontduiking of ontwijking van wet- en regelgeving. De VPB pleit voor strikte toepassing van wet- en regelgeving aan de voorzijde, gevolgd door adequate handhaving, ook als het bijv. gaat over stankoverlast of het niet planten van bomen waar dat in een bestemmingsplan of vergunning opgenomen is.

Verkeer en vervoer
Bij herinrichting van het centrum zou eerst het Verkeer Circulatieplan opgesteld moeten worden. De VPB vindt daarbij ook oversteekplaatsen en veiligere fietsroutes belangrijk. Dat VCP is er nog niet, maar toch zijn er nu al 2 grote wegenreconstructies gepland nl. voor de Gen. Maczeklaan en de Goorweg. Speciaal voor de Gen. Maczeklaan is het van groot belang om een goede afweging te maken waarbij rekening gehouden wordt met alle verkeersstromen door het dorp. Om de raad te betrekken bij de besluitvorming willen we hierover een afzonderlijke behandeling in de raad begin 2018. We hebben dan ook een amendement op het  raadsbesluit voor de begroting gemaakt, omdat we enerzijds vinden dat reconstructie van deze ergerniswekkende wegen niet langer kan wachten, maar tevens dat de raad een afgewogen besluit moet kunnen nemen.

De tijdelijke verkeersmaatregelen in het centrum leiden tot een sterke toename van het verkeer langs het st. Annaplein / Alphenseweg. De situatie als je vanaf de Singel komt is idioot, vanwege het laden en lossen de hele dag door. De VPB bepleit nogmaals om ook laad- en lostijden in te stellen.

Economie
De aandacht van de gemeente gaat hierbij voor ons te eenzijdig uit naar de toeristische sector.
We zien in deze begroting nog geen visie op het stimuleren van vernieuwende ontwikkelingen om de agrarische sector meer circulair en grondgebonden te maken. Ook komen er door schaalvergroting in de landbouw veel gebouwen leeg in het buitengebied. Wij willen daarom in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied bijzondere aandacht voor initiatieven voor passende plattelandsontwikkeling, buiten de intensieve veehouderij.

De VPB ziet kansen bij de ontwikkeling van een circulaire economie (met lokaal gesloten kringloop) en bij innovatieve duurzame ontwikkelingen in het kader van biobased economy (biomassa voor niet-voedsel toepassingen). Niet ter vergroting van productievolumes en afzet van het mestoverschot, maar om een transitie naar agro-ecologie te bewerkstelligen en daarmee de race naar de bodem te stoppen die enkel in het belang is van grote spelers in de agrarische industrie.

De collega’s van het CDA gebruiken ook graag de term agrarische gezinsbedrijven. VPB wil die term  graag beter gaan definiëren. Gezinnen met megastallen passen daar niet bij in de visie op de landbouw die ook de rapportage van de HAS studenten schetst. Ook daarin gaat het over inzetten op een meer circulaire en grondgebonden landbouw.

Sport cultuur en recreatie
Wij willen een Sportaccommodatiebeleid waarbij de gemeente de regie neemt, met multifunctioneel gebruik van velden en gebouwen. Dat geldt ook ten aanzien van Hockey Club Baarle. De VPB is voor een divers sportaanbod maar we roepen op tot een meer coördinerende en verbindende rol van de gemeente en minder vrijblijvendheid bij overleg tussen clubs. De raad mag kritisch zijn als gevraagd wordt een grote investering te plegen. En ook al willen we graag een nieuwe vereniging faciliteren, dan moeten we nog steeds een goede afweging maken en daarbij rekening houden met haalbaarheid,  subsidiëring, economische dragers, prognose lange termijn, consequenties voor andere verenigingen etc.

De buurtsportcoaches zijn een aanwinst voor Baarle. Helaas blijken we er nu jaarlijks 9000 euro minder subsidie voor te krijgen dan destijds in het raadsvoorstel opgenomen was. Ook betalen we hen deels vanuit het sociale domein. VPB vraagt om een inhoudelijke en financiële evaluatie!
De VPB vindt het belangrijk dat Baarle ook in de toekomst nog steeds een goede plek is om te wonen en onze kinderen te laten opgroeien. Daarom willen we onder meer de verfraaiing van de openbare ruimte door het plaatsen van kunstwerken doorzetten.

Bij ver(nieuw)bouw van het Cultureel Centrum zijn voor ons goede, multifunctionele gebruiksmogelijkheden voor de verenigingen en voor de activiteiten die er plaatsvinden leidend.

Sociaal domein
De VPB vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. We ondersteunen daarom initiatieven zoals geclusterd wonen en willen verborgen armoede bestrijden en hopen dat nieuwbouw van Janshove en de Croon nu eindelijk echt in zicht komt.

We zijn er in geslaagd om de transities in het sociale domein goed door te voeren, zonder al te grote consequenties voor onze inwoners. Het college heeft dit goed opgepakt maar het blijft wel aandachtspunt: het sociale domein vormt tegenwoordig het grootste taakveld in de begroting. Wij vinden dat de gemeente de zorg moet leveren die nodig is en dat kan op gespannen voet staan met de verschuiving in het beleid van de rijksoverheid! Daarom houden we de reserve “sociaal domein” aan om mogelijk toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen of om de tijd te krijgen om aanpassingen door te voeren.

Volksgezondheid en milieu
Er is tegenwoordig gelukkig meer aandacht voor de kritische relatie tussen Intensieve Veehouderij en volksgezondheid. In toenemende mate ontvangen wij klachten vanuit de bevolking over stankoverlast, ook in de bebouwde kom en zeker ook gedurende de avonden en de weekends. De VPB wil dat milieuregels nageleefd worden en dat er gehandhaafd wordt. Ook is de VPB voor de geurverordening om stankhinder effectief te kunnen beteugelen.
Baarle doet mee aan “Van afval naar Grondstof” (afgekort VANG) en zet in op het verminderen van restafval door beter scheiden. Vrijwel alle inwoners begrijpen het belang van beter scheiden en staan dan ook positief tegenover het nieuwe afvalinzamelsysteem, het zgn. “omgekeerd inzamelen”. En zeker, de invoering moet zorgvuldig geschieden, met nauwe afstemming met burgers over goede locaties en opruimen van zwerfafval. Het gaat er ook over waar je als partij staat in de maatschappelijke duurzaamheidsdiscussie. De VPB heeft zich o.m. laten informeren over invoering hiervan in vergelijkbare gemeente, in tegenstelling tot collega raadsleden van partijen die tegen dit systeem zijn. Bovendien is dit model, naast ecologisch en qua duurzaamheid, ook financieel het gunstigste!

Het opstellen van een Visie op duurzaamheid en klimaatbeleid mét bijbehorend uitvoeringsprogramma vinden wij een goede zaak! Het Gas erop! We vinden het zeer belangrijk dat deze visie zal doorwerken in het nieuwe Bestemmingsplan buitengebied.

Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing
Het Masterplan Centrum heeft tot doel “de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en Baarle-Nassau nog aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme”. VPB wil de kans benutten om het centrum meteen na het gereed komen van de randweg op te knappen. De VPB vindt dat de eigen inwoners daarbij op de eerste plaats dienen te komen! We hebben daarom een motie ingediend, die algemeen omarmd werd, om op korte termijn te starten met het opstellen van het Masterplan. We vinden de woonvisie een belangrijk instrument, maar ook zonder is het duidelijk dat er in elk geval een groot tekort is aan betaalbare woningen in de sociale sector. Dat zal alleen maar toenemen vanwege vergrijzing en het overheidsbeleid waarbij mensen langer thuis moeten blijven wonen. Er komt een grote behoefte aan kleine huurwoningen voor eenpersoonshuishoudens met lage inkomens. De gemeente zou daar samen met de woningstichting mogelijkheden voor moeten creëren. Marktwerking en laten ontwikkelen door projectontwikkelaars zijn daar geen goede instrumenten voor. We zouden bijv. op korte termijn de Loverenbeemd door kunnen trekken om daar alternatieve woningen te ontwikkelen.
Zoals bekend zijn wij voor een bij-vriendelijke gemeente. We zien dat liever niet als een losstaand project, maar als onderdeel van het geheel van natuurontwikkeling, EVZ’s, landschapsverbetering en Stika (groen-blauwe diensten).

Ook ecologisch bermbeheer hoort bij een bij-vriendelijke gemeente. hoeft ook niet perse veel meer te kosten. Je kunt bij ecologisch bermbeheer ook slimmere tactieken volgen om de kosten te beheersen, zoals beginnen met het aanwijzen van deelgebieden, om en om meer of minder intensief maaien etc. Onze oproep aan het college om met een beter voorstel hiervoor te komen kreeg helaas niet veel bijval en werd door het college niet opgepakt.

De VPB is ook voor landschapsverbetering en nieuwe natuur. We willen de restopgave van nog aan te leggen ecologische  verbindingszones (EVZ) graag aanleggen met subsidie uit het groen ontwikkelfonds Brabant, en willen dat dus realiseren voordat deze subsidie afgeschaft wordt. Helaas lijkt op dit moment maar weinig animo voor uitbreiding van de EVZ, de meeste partijen schuiven dat liever voor zich uit.

De VPB is voor een actief grondbeleid voor toekomstige woningbouw.
Zoals eerder gezegd zijn wij ook benieuwd naar de ontwikkelingen rondom Janshove, ook omdat de toegezegde bijdrage van € 600.000,-  wordt ingerekend in 2018. We willen onderhand zwart op wit een concreet voorstel met tijdspad van Thebe.

Algemene dekkingsmiddelen
Baarle is een financieel gezonde gemeente. Dat willen we graag zo houden, maar ook we willen in de komende jaren grote investeringen doen. Een belastingverhoging van 3% vinden wij daarom acceptabel.

Daarnaast pleit de VPB er al een aantal jaren voor om elk jaar opnieuw te bekijken of en hoe elke belasting aangepast moet worden. Er kunnen immers goede redenen of politieke wensen zijn om een bepaalde belasting extra te verhogen of juist te verlagen of zelfs af te schaffen. Dit standpunt wordt gedeeld door de andere partijen, blijkens de aangenomen motie van Baarle! En Keerpunt ’98.
Afschaffen van de Hondenbelasting is voor ons zeker bespreekbaar, maar dan dient dat wel gecompenseerd te worden door verhoging van andere belastingen.

Tenslotte willen we graag de verdeelsleutels met Baarle-Hertog onder de loep gaan nemen, gelet op de bevolkingsgroei van Baarle-Hertog. Uiteraard is dit een onderwerp om te bespreken in het GOB.

Goedgekeurd VPB Amendement
Conform art. 32 van het reglement van orde van de raad;

Datum: 8 november 2017
Agendapunt / Raadsvoorstel programmabegroting 2018
Onderwerp: gevraagde beslissing

De raad van de gemeente Baarle Nassau in vergadering bijeen d.d. 8 november 2017;

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen / aan te vullen:

“Punt 3. de kredieten voor 2018, uit het investeringsplan 2018-2021, te voteren”

te wijzigen in:

“Punt 3. de kredieten voor 2018, uit het investeringsplan 2018-2021, te voteren, behalve “nog te voteren kredieten 2018” voor infrastructurele werken Reconstructie Goorweg, Reconstructie Generaal Maczeklaan en Aanleg bushaltes Hoogbraak.

Toelichting:
Er is nog geen VCP. Toch willen we nu graag verder met herinrichting/reconstructie van met name Generaal Maczeklaan en Goorweg, die al lang in ergerniswekkende staat zijn.
Zolang er geen VCP vastgesteld is kan de raad zich alleen via afzonderlijke voorstellen, die  behandeld worden in commissie en gemeenteraad, een mening vormen over deze infrastructurele werken die normaliter zouden vallen onder de uitvoering van het VCP. De investeringen kunnen dan gevoteerd worden via een afzonderlijk raadsvoorstel per onderwerp.

Naam:
C.A.M Severijns, VPB

Goedgekeurde VPB motie

Betreffende: Masterplan Centrum

De gemeenteraad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op woensdag 8 november 2017;

Overwegende dat:
De kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum zeer te wensen over laat;
Het ontwikkelen van plannen voor verbeteren van de openbare ruimte in het centrum voor ons uitgeschoven wordt vanwege het almaar uitstellen van het aanleggen van de randweg;

Is van mening dat:
De kwaliteit van het centrum moet verhogen door het vriendelijker inrichten voor voetgangers en fietsers, bredere stoepen, fietsstroken, bredere terrassen voor ondernemers en met een duidelijk laad- en losbeleid.
De eigen inwoners op de eerste plaats komen bij nieuwe inrichting van het centrum;
Het wenselijk is om meteen na aanleg van de randweg te kunnen beginnen met opplussen van de openbare ruimte in ons centrum.
Zo snel mogelijk samen met inwoners en ondernemers begonnen moet worden met het ontwikkelen van het “Masterplan Centrum”,

Draagt het college op:
Spoedig stappen te zetten – bij voorkeur samen met Baarle-Hertog- om er voor te zorgen dat er een plan gereed is zodra de randweg gereed zal zijn.

En gaat over tot de orde van de vergadering,

Ad Severijns en Jan Boot

Vind jij het ook belangrijk, dat Baarle in de toekomst nog steeds een goede plek is om te wonen en je kinderen te laten opgroeien? Doe mee met de VPB, want samen zijn we sterk!
f: @vpb.baarle