Programma 2006 – 2010

Posted by Ad Severijns |25 jan 06 |

Samen met de VPB, eerlijk en sociaal

Het voor u liggend programma geeft u een beeld van het samenhangende beleid dat de Vooruitstrevende Partij Baarle de komende raadsperiode wil voeren. Een beleid dat is gericht op rechtvaardige verhoudingen binnen de gemeentelijke grenzen.

Er zijn in de afgelopen jaren in Baarle een aantal ontwikkelingen in gang gezet, waarvan de meest in het oog springende zijn:

 • Het centrumplan met de Brede School, gemeentehuis en (zorg)woningen. Gelukkig mogen er, door het gewijzigde beleid van de provincie, weer huizen gebouwd worden;
 • Bestemmingsplanwijzigingen, ruilverkaveling en reconstructie buitengebied;
 • De omleggingsroute;
 • De gewijzigde verhouding tussen Gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders, als gevolg van het “dualisme”;
 • Het gewijzigde beleid ten aanzien van opbouwwerk en cultuur.
 • Ook bij maatschappelijke en sociale zaken hebben we te maken met een groot aantal veranderingen, waardoor zich nieuwe problemen voordoen waar de gemeente op in moet spelen. Maar dit brengt ook nieuwe kansen met zich mee!

 • Het gewijzigde overheidsbeleid, bijvoorbeeld de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), brengt veel veranderingen voor onze burgers. De gemeente dient hier adequaat op in te spelen.
 • We zijn het “computertijdperk” ingegaan. Ook de gemeentelijke overheid moet haar diensten digitaal verlenen.
 • Op het gebied van de landbouw blijft schaalvergroting en afbraak doorgaan. De uitstroom uit de landbouw maakt nieuwe bedrijvigheid noodzakelijk.
 • Baarle-Nassau is momenteel een erg “grijze” gemeente. De samenstelling van onze bevolking is een factor om rekening mee te houden bij zaken als onderwijsvoorzieningen, woningbouw, de sport en de mogelijkheden van cultureel- en sociaal recreëren. Het beleid van de gemeente dient er ook op gericht te zijn om een evenwichtige bevolkingsopbouw te stimuleren, door te zorgen voor betaalbare woningen voor jongeren en voorzieningen voor gezinnen met kinderen.
 • Er zijn veel vraagstukken op te lossen. De gemeente dient hierbij de bevolking te raadplegen en zo weinig mogelijk projectbureaus en externe deskundigen in te schakelen. Deze kosten te veel geld. Waar mogelijk moeten betrokken inwoners erbij geroepen worden.

  Als de Vooruitstrevende Partij Baarle de kans krijgt deel te nemen aan een coalitie, dan zullen de begrippen “duurzaam”, “constructief” en “voor de inwoners” de leidraad vormen voor het beleid.

  Dit programma bevat de hoofdlijnen van ons beleid voor de komende jaren. Een beleid dat gebaseerd is op een mensgerichte benadering van de dorpse zaken. We hanteren hierbij de slagzin: “VPB: vernieuwend, progressief en betrouwbaar” en plaatsen daarbij de inwoners van Baarle-Nassau centraal!

  Ons programma maakt wel degelijk het verschil!
  We vertrouwen er op dat U dit ook zo ziet.

  Inhoud:

  Kernpunten
  1 Bestuur
  2 Intergemeentelijke samenwerking
  3 Openbare orde en veiligheid
  4 Burgerzaken en lokale democratie
  5 Onderwijs en educatie
  6 Maatschappelijk welzijn
  7 Sociale zaken, werken en inkomen
  8 Economische zaken
  9 Verkeer, vervoer en openbare ruimte
  10 Natuur, landschap en landbouw
  11 Toerisme en recreatie
  12 Milieu en afval
  13 Bouwen en wonen
  14 Ruimtelijke ontwikkeling
  Tenslotte

  Kernpunten:

   * Niet externe bureaus bepalen het beleid maar de inwoners zelf.
   * Een Correctief Referendum moet kunnen.
   * De Raad bepaalt het beleid na raadpleging van de bevolking. B&W bereidt het beleid voor op basis van kaderstelling door de Raad. B&W voert raadsbesluiten uit.
   * Leidinggevenden van de gemeente sturen hun medewerkers op inzet, betrokkenheid, dienstbaarheid en kwaliteit.
   * De gemeente zoekt samenwerking met naburige gemeenten.
   * Samenwerking met Baarle-Hertog dient vanzelfsprekend te zijn.
   * We willen onze eigen brandweer in Baarle-Nassau houden.
   * Ontoelaatbare en onwettige situaties worden door de gemeente niet meer gedoogd.
   * De komende 4 jaar geeft de gemeente meer inhoud aan haar website en promoot deze bij de burgers.
   * We realiseren een goed gebouw voor de Brede School en we bevorderen de samenwerking tussen de deelnemers.
   * Opbouwwerk is een must in Baarle Nassau.
   * Reële wensen van de jeugd worden gehonoreerd.
   * De uitkomsten van de Ouderenproof neemt de gemeente serieus.
   * De gemeente stelt een sport/welzijnsfonds in.
   * De gemeente neemt meer initiatieven voor het verlenen van extra (financiële) steun aan mensen die het langdurig met een minimuminkomen moeten doen.
   * Iedereen die een beroep doet op de Wet Werk en Bijstand moet zich vertegenwoordigd voelen in het cliëntenplatform.
   * Door de gemeente moet voorzien worden in voldoende bedrijventerrein.
   * In vrijkomende agrarische gebouwen wordt kleinschalige, aangepaste bedrijvigheid mogelijk gemaakt.
   * Nieuwe verkeersmaatregelen worden alleen ingevoerd als ze te handhaven zijn.
   * De gemeente realiseert fietspaden langs de Hoogstratensebaan en langs de Chaamseweg (Ulicoten).
   * Er komen laad- en loszones of tijden in het centrum van Baarle.
   * Het Sint Annaplein wordt omgevormd tot een fraai dorpsplein waar kleinschalige evenementen plaats kunnen vinden.
   * De aantrekkelijkheid van het Baarlese centrum dient versterkt te worden.
   * Tegen de rand van het centrum moet een evenemententerrein komen om parkeerruimte in het centrum vrij te houden.
   * De gemeente maakt samen met Baarle-Hertog plannen voor de toekomstige recreatieve en toeristische mogelijkheden.
   * Baarle-Nassau en Baarle-Hertog maken met de VVV prestatieafspraken, op basis waarvan wordt gesubsidieerd.
   * De gemeente heeft op milieugebied een voorbeeldfunctie.
   * De gemeente hanteert de bomeninventarisatie als beleidsmiddel.
   * Het jaarprogramma van de woonvisie wordt elk jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
   * De inrichting van het centrumplan op de locaties nonnenklooster, scholencomplex, ambtswoning en Sint Annaplein dient stedenbouwkundig als één geheel ontwikkeld te worden.
   * Ook jongeren dienen in aanmerking te komen voor betaalbare woningen.
   * In plan Maaijkant komen ook betaalbare woningen voor starters en voor ouderen.
   * In overleg met Baarle-Hertog en de inwoners wordt in de openbare ruimte speelgelegenheid, groen en kunst gerealiseerd.

  1. Bestuur

  Besluitvorming: De gemeente is er voor de burgers, daarom wil de Vooruitstrevende Partij Baarle de burgers in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij de gemeentelijke besluitvorming. Niet externe bureaus bepalen het beleid maar de inwoners zelf.
  Referendum: In uitzonderlijke gevallen gaan wij een correctief referendum niet uit de weg.
  Dualisme: De bevolking moet meer betrokken worden bij de lokale politiek. De Vooruitstrevende Partij wil hierin vernieuwen door vooraf met de bevolking te spreken en dus niet te wachten tot alle voorwerk door ambtenaren of college gedaan is en nog slechts minimale wijzigingen mogelijk zijn. Verder dient de Raad de richting van het beleid aan te geven en het politieke debat in de raadsvergadering te voeren. De structuur van raadsvergaderingen dient te veranderen in een systeem met informatieve vergaderingen en besluitvormende vergaderingen. De raad kan daardoor de kaders stellen en controle uitoefenen op uitvoering van het beleid door het college. De raad dient daarbij haar agenda grotendeels zelf te bepalen. De Vooruitstrevende Partij zal met initiatieven komen voor bespreking in de raad.
  Opdat het systeem ook bij de bevolking gaat leven, dienen raadsvergaderingen minder ambtelijk en technocratisch te zijn. Commissies zoals we nu kennen worden afgeschaft.
  College: Wethouders worden gekozen op basis van deskundigheid.
  Ambtelijke organisatie: Om de gemeentelijke uitgaven te kunnen beheersen dient het ambtenarencorps beperkt te blijven in omvang en dient minder met externe bureaus gewerkt te worden. Leidinggevenden sturen op inzet, betrokkenheid, dienstbaarheid en kwaliteit van medewerkers.

  2. Intergemeentelijke samenwerking

  Schaalvoordelen: Waar het maar enigszins kan werken we samen met andere gemeentes, om voordelen van schaalvergroting te kunnen benutten.
  Samenwerking met Baarle-Hertog: Bij zaken van gemeenschappelijk belang is het vanzelfsprekend om samen te werken met Baarle-Hertog. We streven daarom naar een “klimaat van samenwerking”, zodat altijd gekeken wordt of samenwerken met Baarle-Hertog nuttig en gewenst is. Samenwerken dient met open vizier, maar wel op zakelijke basis te geschieden.
  De vergaderingen van het GOB moeten zinvoller worden. (GOB = Gemeenschappelijk Orgaan Baarle, vergadering van de raden van Baarle-Hertog en Nassau samen).

  3. Openbare orde en veiligheid

  Politie: De gemeente moet gestructureerd contact hebben met de politie en aan geven waar de prioriteiten liggen. De gemeente dient initiatief te nemen en te coördineren.
  Brandweer: We willen onze eigen brandweer in Baarle-Nassau houden.
  Veiligheidsfunctionaris: “Veiligheid” is een belangrijk, maar zeer divers onderwerp. Coördinatie kan best in handen zijn van één aangewezen functionaris. Beleid willen we samen met Baarle-Hertog uitstippelen.
  Vuurwerk: Grootschalige opslag en veelvuldig transport van vuurwerk is risicovol, ook voor de inwoners van Baarle-Nassau die in de buurt van een vuurwerkwinkel wonen. Samen met Baarle-Hertog lossen we dit veiligheidsprobleem op, bijvoorbeeld door betreffende winkels uit het centrum te plaatsen.
  Handhavingsbeleid: In Baarle-Nassau wordt veel door de vingers gezien, overduidelijk ontoelaatbare / onwettige situaties worden gedoogd. Dit leidt tot een ongewenste rechtsongelijkheid. Om dit een halt toe te roepen willen wij beter gaan handhaven en hiertoe een ambtenaar aan stellen met Bijzondere Opsporingsbevoegdheid. (BOA). Tegelijkertijd willen we kritisch kijken naar de noodzaak van bestaande lokale regelgeving.

  4. Burgerzaken en lokale democratie

  ICT: Baarle-Nassau dient bij te blijven ten aanzien van het elektronisch leveren van diensten en producten. De gemeente is bereikbaar via balie, post, telefoon, e-mail en internet. De gemeente stuurt burgers niet van het kastje naar de muur en levert geen ongevraagde diensten. De gemeente zorgt voor een dusdanige koppeling van bestanden, dat burgers benodigde gegevens slechts één maal aan hoeven te leveren.
  Directe democratie: Wij vinden inspraak en betrokkenheid van burgers belangrijk. We zijn niet enkel geïnteresseerd in hun stem, maar ook in hun mening. Daarom willen wij ook een referendum (volksraadpleging) voor belangrijke zaken mogelijk maken. Democratie “van onder naar boven”.
  Informatie naar en van de burgers: De gemeente zorgt voor juiste, volledige en actuele informatie naar haar burgers. Naast de gebruikelijke informatie in het lokale weekblad wordt de website hiervoor steeds belangrijker. De komende 4 jaar geeft de gemeente meer inhoud aan haar website en promoot deze bij de burgers. De gemeente houdt inwoners op de hoogte van het verloop van procedures waarbij zij betrokken zijn. Burgers kunnen op eenvoudige wijze klachten of meldingen kwijt en ideeën voor verbeteringen aanleveren.
  Lokale omroep: De lokale omroep is belangrijk voor de informatieverstrekking van gemeentelijke en andere lokale zaken naar de bevolking. Er wordt met het bestuur van de lokale omroep overlegd hoe de radio zo optimaal mogelijk benut kan worden om de informatie t.a.v. gemeentezaken naar voren laten komen. Afspraken worden vastgelegd in een convenant.

  5. Onderwijs en educatie

  Basisonderwijs: Bouwen aan de “Brede school”. We realiseren hiervoor een goed gebouw, waarin de scholen en de andere deelnemers elk hun eigen plek krijgen, maar tevens de mogelijkheid krijgen om goed samen te werken. Deze samenwerking dient bevorderd te worden, zodat ook inhoudelijk de brede school een meerwaarde oplevert.
  Er komt duidelijkheid over de bestuursvorm voor het openbaar onderwijs. Daarbij wordt gekozen voor de vorm die het best is voor onze openbare school, De Regenboog.
  Voortgezet onderwijs: Behouden van De la Salle met het huidige onderwijsaanbod.
  Educatie: Er is inzicht gewenst in de behoefte aan educatie. Vervolgens stemmen we het aanbod hierop af.

  6. Maatschappelijk welzijn

  Lokaal sociaal: We komen op voor onze burgers. Vanwege invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) stelt de gemeente een nieuw lokaal sociaal beleid op.
  Zorgloket: Uitbouwen en verbeteren van het zorgloket tot een breed informatiepunt voor maatschappelijke zaken. Burgers moeten hier terecht kunnen met problemen op allerlei gebied, onder meer betreffende wonen, welzijn, zorg, en jeugd.
  Subsidiebeleid: De subsidieverordening wordt geëvalueerd en aangepast.
  Welzijnswerk: Een komt een budget voor vrijwilligerswerk en mantelzorg.
  Opbouwwerk: Voor het bevorderen van een integrale aanpak van welzijnswerk, verbeteren van de samenhang in ons dorp, activeren van bewoners en het vergroten van de leefbaarheid blijven we opbouwwerk inzetten.
  Jongeren: Positieve aandacht voor jongerenwerk. Reële wensen van de jeugd worden gehonoreerd. Bij nieuwbouwplannen in onze dorpen wordt ruimte voor de jeugd gereserveerd!
  Ouderen: De uitkomsten van “ouderenproof” worden serieus genomen.
  Sportvoorzieningen: We onderkennen het maatschappelijke belang van sport. Daarom benaderen we het realiseren van nieuwe voorzieningen voor buitensporten of verbeteren van bestaande voorzieningen, zoals de atletiekbaan, positief. Deze voorzieningen dienen multifunctioneel en intensief gebruikt te kunnen worden. Vooraf zal daarom een gedegen onderzoek plaats moeten vinden naar de gewenste functionaliteit, de gebruiksverwachting en bekostigingsmogelijkheden. Ook een hernieuwd gebruik van de wielerbaan voor sportdoeleinden (met behoud van de volkstuinen) wordt overwogen.

  7. Sociale zaken, werken en inkomen

  Achterstandsbeleid: We kennen prioriteit toe aan het opheffen van achterstand in de leefsituatie van personen die slechts beperkt aan het maatschappelijke verkeer kunnen deelnemen als gevolg van hun geringe financiële draagkracht. We willen armoede en sociale uitsluiting bestrijden of voorkomen, door het laten uitstromen van uitkeringsgerechtigden naar regulier of gesubsidieerd betaald werk en zo nodig door inkomensondersteuning. Ook stellen we hiertoe en sport / welzijnsfonds in. De gemeente geeft hierover actieve voorlichting.
  Actief kwijtscheldingsbeleid: De gemeente neemt meer initiatieven voor het verlenen van extra (financiële) steun aan mensen die het langdurig met een minimuminkomen moeten doen.
  Voorzieningen: Aan mensen die belemmeringen ondervinden, vanwege ziekte of handicap en die daardoor in hun dagelijks functioneren beperkt worden, verstrekt de gemeente voorzieningen om die beperking te verminderen.
  Cliëntenparticipatie: Iedereen die een beroep doet op de Wet Werk en Bijstand moet zich vertegenwoordigd voelen in het cliëntenplatform.

  8. Economische zaken

  Bedrijvigheid: De gemeente voert een actief voorwaardenscheppend beleid t.a.v. kleinere, niet-vervuilende bedrijvigheid. Naast op toerisme gerichte bedrijvigheid, wordt vooral ook ingezet op uitbreiding van nijverheid en vindt promotie hiervan plaats. Bepaalde soorten kleinschalige bedrijvigheid kunnen ook in landbouwgebied plaatsvinden. De gemeente stelt zich actief op voor uitbreiding van bedrijventerrein.
  Overleg: De gemeente blijft op de hoogte van wat er onder de ondernemers leeft door regelmatig periodiek overleg met vertegenwoordigers van het plaatselijke bedrijfsleven.
  Werkgelegenheid: Om de werkgelegenheid in Baarle in stand te houden en te bevorderen steunt de gemeente het plaatselijke bedrijfsleven in haar functioneren.
  Gemeentelijke organisatie: In de organisatiestructuur van de gemeente staan dienstverlening en klantgerichtheid centraal, ook richting ondernemers.

  9. Verkeer, vervoer en openbare ruimte

  Ruimtelijke ordening: De Vooruitstrevende Partij Baarle staat voor een milieuvriendelijk ruimtelijk ordeningsbeleid, dat zuinig omspringt met de open ruimte.
  Verkeersveiligheid: We bevorderen de verkeersveiligheid door het nemen van duurzame maatregelen. We treffen geen maatregelen omdat deze “in de mode zijn”; nieuwe verkeersmaatregelen worden alleen ingevoerd als ze te handhaven zijn. Maatregelen voor voetgangers en fietsers hebben hierbij prioriteit. De gemeente realiseert fietspaden langs de verbindingswegen naar de omliggende dorpen, zoals Hoogstratensebaan en Chaamseweg (Ulicoten).
  Verkeersstructuur: Het verkeersstructuurplan dient geëvalueerd te worden voordat het verder uitgevoerd wordt. Voorafgaand aan de realisatie van de omleggingsroute worden maatregelen genomen om verkeer langs Alphen te sturen.
  Centrum: Er komen laad- en loszones of -tijden in het centrum van Baarle. Het binnenterrein van het St. Annaplein wordt, na gereedkomen van de verbouwing van het gemeentehuis, veranderd in een fraai dorpsplein waar kleinschalige evenementen plaats kunnen vinden. Bijbehorende voorzieningen worden daar dan aangelegd, inclusief een openbaar toilet.
  Evenemententerrein: Tegen de rand van het centrum moet een evenemententerrein komen om parkeerruimte in het centrum vrij te houden. Bij evenementen die beter in het centrum passen, zoals een jaarmarkt, kan dit evenemententerrein ook als parking gebruikt worden.

  10. Natuur, landschap en landbouw

  Landschap: Baarle heeft een aantrekkelijk landschap met een aantal natuurwaarden. Dit dient tenminste behouden te blijven, in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied dient dit gewaarborgd te zijn. Ook blijft er aandacht voor het behoud van zandpaden voor wandelroutes e.d.
  Landbouw: De gemeente verleent medewerking bij vernieuwingen in de agrarische sector.
  Activiteiten: Nevenactiviteiten zoals “kamperen bij de boer” zijn reële opties voor de instandhouding van deze bedrijfstak. Zij worden onder voorwaarden toegestaan. Ook bijvoorbeeld een golfbaan, mits op goede wijze ingepast in het landschap en niet in primair natuurgebied, kan. Dit is positief voor de werkgelegenheid en recreatie/toerisme.

  11. Toerisme en recreatie

  Visie en beleid: De toeristische sector is van betekenis voor de werkgelegenheid en de levendigheid van Baarle. Detailhandel, horeca, campings etc. zijn voor een groot deel van hun omzet afhankelijk van het toerisme. De gemeente maakt samen met Baarle-Hertog plannen voor de toekomstige recreatieve en toeristische mogelijkheden. Alle belanghebbenden (waaronder bijv. ook ABC milieugroep) worden hierbij betrokken. Het behoud van de natuurwaarden en kleinschaligheid dient gewaarborgd te zijn.
  VVV: De functie van de VVV wordt herbezien. Tevens maken Baarle-Nassau en Baarle-Hertog met de VVV prestatieafspraken, op basis waarvan wordt gesubsidieerd, zoals al afgesproken was in het subsidieplan 2000-2003.
  Evenementen: De aantrekkelijkheid van het Baarlese centrum dient versterkt te worden. Toeristisch of recreatief gerichte evenementen moeten in het centrum plaats kunnen vinden. Het Sint Annaplein wordt omgevormd tot een fraai dorpsplein waar kleinschalige evenementen plaats kunnen vinden. Als een activiteit op de loswal plaatsvindt, dan wordt een andere parkeergelegenheid voorzien.

  12. Milieu en afval

  Beleid: De gemeente heeft op milieugebied een voorbeeldfunctie. Ieder beleid in de gemeente wordt getoetst op de consequenties voor het milieu en op duurzaamheid.
  De gemeente stelt een actieplan op voor het voeren van een klimaatbeleid.
  Waar mogelijk gaat de gemeente gerecycled kopieerpapier gebruiken.
  Afvalstoffen: Verminderen van afval, afvalscheiding en compostering dienen te worden gestimuleerd. Voorkomen en verwijderen van zwerfvuil blijft aandacht houden.
  Duurzaamheid: Bij nieuwbouw is er nadrukkelijk aandacht voor gebruik van duurzame materialen, voorzieningen en bouwmethoden. We brengen het lokale beleid in kaart door invullen van de “duurzaamheidsmeter” en we gebruiken het resultaat ter verbetering.
  Bomen: Bomen in het centrumplan dienen behouden en ingepast te worden of herplant te worden. Dit moet als voorwaarde bij de aanbesteding opgenomen worden. De gemeente hanteert de bomeninventarisatie als beleidsmiddel.

  13. Bouwen en wonen

  Algemeen: Met de wijziging van het provinciale beleid ten aanzien van woningbouw lijkt er geen rem meer te zijn op ruimtelijke ontwikkelingen binnen de bebouwde kom. Toch zijn wij voor een voorzichtige ontwikkeling, zodat zorgvuldig invulling gegeven kan worden aan de woningbouw en we langere tijd toe kunnen met de beschikbare ruimte. Daarom wordt het jaarprogramma van de woonvisie elk jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
  Ontwikkeling centrumgebied: Wij zijn voor een realistische ontwikkeling van het centrumplan, waarbij financiële risico’s binnen de perken blijven. De inrichting van het centrumplan op de locaties nonnenklooster, scholencomplex, ambtswoning en Sint Annaplein dient stedenbouwkundig als één geheel ontwikkeld te worden. Het is van groot belang dat er de juiste woningen komen, die voor onze inwoners betaalbaar en aantrekkelijk zijn. De kwaliteit moet in verhouding staan tot de prijs.
  Gronduitgifte: De gemeente hanteert een evenwichtig (doelgroepen) beleid bij gronduitgifte en woningbouw. Ook jongeren dienen in aanmerking te komen voor betaalbare woningen. Bouwen in eigen beheer (en particulier opdrachtgeverschap) dient ook bij kleinere kavels mogelijk te zijn. De gemeente geeft geen grote kavels uit, zolang de ruimte voor ruimte regeling hierin voorziet.
  Ulicoten: In plan Maaijkant komen ook woningen voor starters en voor ouderen.

  14. Ruimtelijke ontwikkeling

  Landschap: Baarle heeft een aantrekkelijk landschap met een aantal natuurwaarden. Dit dient tenminste behouden te blijven; in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied dient dit gewaarborgd te zijn. Het behouden van de open groene ruimte tussen de verschillende kernen vinden wij van groot belang. Ook dient er (onder meer) aandacht te blijven voor het behoud van zandpaden voor wandelroutes, behoud of uitbreiding van stiltegebieden en het tegengaan van lichthinder.
  Exploitatieopzetten: De gemeente is een actieve speler op de grondmarkt. Bij het ontwikkelen van nieuwe bouwplannen dient gewaarborgd te zijn dat Baarle een “groene” gemeente blijft. Wij zijn voorstander van betaalbare woningen voor ouderen op loopafstand van winkels en zorgvoorzieningen. Bij vaststelling van grondprijzen dient rekening gehouden te worden met de gewenste (gedifferentieerde) prijzen van de te bouwen woningen, bebouwingsdichtheid en gewenste maatschappelijke voorzieningen.
  Openbare ruimte: De gemeente zorgt voor een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. In overleg met Baarle-Hertog en de inwoners wordt in de openbare ruimte speelgelegenheid, groen en kunst gerealiseerd.

  Tenslotte

  Het voorliggende programma is geen uitputtende opsomming van alle onderwerpen die in de gemeente spelen. Een aantal zaken die wij van belang achten, zijn benoemd. Voor het overige beogen we met dit programma vooral een richting aan te geven. De Vooruitstrevende Partij Baarle kiest voor een gemeente waarin het voor iedereen goed wonen is en waar in openheid doelgerichte besluiten genomen worden ten behoeve van de burgers.
  Daarbij voert de gemeente een dusdanig (financieel) beleid dat de belastingdruk beperkt blijft. Meer samenwerken met andere gemeentes, met als doel het behalen van voordelen door schaalvergroting en een continu innoverende ambtelijke organisatie zijn hiervoor nodig.

  kandidaten 2006