Programma 2002 – 2006

Posted by Ad Severijns |04 dec 05 |

PROGRAMMA VPB voor de gemeenteraad 2002 – 2006

Het voor u liggend programma geeft u een beeld van een samenhangend beleid dat de VPB de komende raadsperiode wil voeren, een beleid dat is gericht op rechtvaardige verhoudingen binnen de gemeentelijke grenzen.

De afgelopen jaren hebben zich in Baarle een aantal in het oog springende zaken afgespeeld. Europese subsidies zijn vooral ingezet in de “harde sector”, om wegen en riolering op te knappen. Ook de gemeentelijke belastingen gingen hiervoor flink omhoog.

Op de maatschappelijke en sociale kant van ons dorp is daarentegen bezuinigd. Vele vraagstukken zijn de afgelopen 4 jaar blijven liggen, terwijl zich juist hier een groot aantal veranderingen en problemen voordoen:
• De gezinsopbouw verandert en er komen steeds meer tweeverdieners.
• Door de 24-uurs economie verandert de economische en sociale structuur van onze gemeenschap.
• We zijn het “computertijdperk” ingegaan.
• Op het gebied van de landbouw doen zich grote veranderingen voor, reconstructie van boerenbedrijven en uitstroom uit de landbouw.
• De toenemende vergrijzing van onze bevolking die zijn weerslag zal hebben op onderwijsvoorzieningen, woningbouw, de sport en de mogelijkheden van cultureel- en sociaal recreëren.
• Het toerisme zal een toenemende druk op onze dorpskernen en buitengebied leggen.
• De gemeentelijke belastingen zijn de afgelopen 4 jaar sterk toegenomen terwijl de economie nu sterk terugloopt.

Om met oplossingen voor de vele vraagstukken te komen is de taak en uitdaging van de Raad, uitgaande van de verschillende denkbeelden van de bevolking.
Ook hoe ons dorp eruit moet gaan zien is geen zaak voor alleen deskundigen en projectbureaus.

De Vooruitstrevende Partij Baarle wil deze uitdaging gaarne aangaan en is bereid om aan een coalitie deel te nemen om daarmee daadwerkelijk meer van haar programma te verwezenlijken.

Ook wij hebben de wijsheid niet alleen in pacht. De ideeën die in dit programma neergeschreven zijn, zullen getoetst moeten worden aan die van een mogelijke coalitiepartner en aan de financiële haalbaarheid. Voor de VPB staan daarbij de begrippen “duurzaam”, “constructief” en “voor de inwoners” voorop.

Ons programma maakt wel degelijk het verschil!

We hopen dat U dit ook zo ziet.

Doelstelling: Wat is de Vooruitstrevende Partij?

VOORUITSTREVEND
Met gezond verstand verder durven te denken dan het eigenbelang.
Gelijke kansen voor iedereen.
Extra aandacht voor de belangen van de zwakkeren in onze gemeenschap.

PLAATSELIJK
Geen binding met landelijke partijen, maar werken voor alle inwoners in Baarle-Nassau, Ulicoten en Castelré.
De leefbaarheid van onze dorpen staat voorop.

REALISTISCH
Geen overdreven eisen; weten dat er grenzen zijn.

EERLIJK
Zich niet laten beïnvloeden door de gevestigde macht, maar uitgaan van de belangen van de inwoners van Baarle en de VPB uitgangspunten.

OPEN
Een ieder de mogelijkheid geven betrokken te zijn bij wat wij doen.

CONSTRUCTIEF
Binnen de raad.
En met het college en de raad van Baarle-Hertog

DUURZAAM
De VPB staat voor duurzame ontwikkeling. Dit betekent dat we vinden dat alle mensen over grenzen van tijd en ruimte heen voor ons gelijkwaardig zijn. Onze ontwikkeling mag niet ten koste gaan van de bevolking in het Zuiden of de toekomstige generaties. Dit betekent ook dat de draagkracht van het milieu niet mag overschreden worden.

Baarle en haar bestuur

Gemeentelijke organisatie

Het besturen van een gemeente is een veelomvattende en veeleisende taak. De problemen en uitdagingen in de nieuwe raadsperiode vragen om een beter functionerende organisatie, waarin een daadkrachtig college van B&W in samenspraak met de raad en in nauw overleg met de bevolking maatregelen voorbereidt en uitvoert. De komende “dualistische” structuur vereist naast een sterk college ook een sterke, zelfstandige Raad, die het college weet te controleren. Versterking van onze positie als kleine zelfstandige gemeente dient bewerkstelligd te worden door meer en beter samen te werken met andere gemeenten, in het bijzonder met onze zustergemeente Baarle-Hertog.

In de nieuwe dualistische structuur dienen de raadsfracties – naast het vertegenwoordigen van hun partij en achterban – kaders te stellen, het functioneren van het college te controleren en actief de agenda te bepalen. Raadsfracties en raadsleden moeten daarom over voldoende faciliteiten kunnen beschikken om hun werk naar behoren te kunnen doen. De raadsfracties behoren tijdig geïnformeerd te worden over datgene wat voor het uitvoeren van hun taak essentieel is. De raad moet daarom ondersteund worden door een volwaardige onafhankelijke raadsgriffie. De griffiersfunctie dient ingevuld te worden vanuit de huidige organisatie. Zonodig dienen ook de diensten van andere ambtenaren aan de raadsleden ter beschikking te worden gesteld.
Gemeenteraadsleden hebben uiteraard inzagerecht in alle dossiers, vanaf de planning tot de uitvoering. Nu de moderne communicatiemiddelen vele mogelijkheden bieden is het voor ons logisch dat er de mogelijkheid komt dat raadsleden “online” dossiers kunnen raadplegen.

Om actief de agenda te kunnen bepalen, dient de raad – naast de reguliere raadsvergaderingen – ook werkvergaderingen te houden (dus exclusief B&W), waarbij specialisten uitgenodigd kunnen worden en inspreken door burgers mogelijk is. Behoudens een “voorbereidingsgroep” zijn in een kleine gemeente als Baarle-Nassau dan verder geen raadscommissies nodig.

De VPB is van mening dat de openingstijden van de secretarie aangepast moeten zijn aan de behoefte van de bevolking. Als de bevolking er behoefte aan heeft, dan dient de secretarie meerdere avonden per week open te zijn.
De VPB ondersteunt het streven – voorgenomen in het traject van de komende organisatieontwikkeling – om slechts één loket open te stellen voor alle “gewone” zaken. Dit is efficiënter en voor de burger duidelijker. Daarnaast moeten er ook voor de burgers mogelijkheden komen om via de “elektronische snelweg” contact met de gemeente te hebben.

Afhandeling van door inwoners gedane verzoeken of gestelde vragen dient snel en correct te geschieden. De gemeente moet een behandelingsbericht sturen met daarin uitleg over de procedure en binnen welke termijn er een bevredigend antwoord verwacht kan worden. Als tussentijds blijkt dat deze termijn langer gaat duren, dan moeten burgers daarvan op de hoogte gesteld worden.

Om het ruimtegebrek in het gemeentehuis op te lossen, is verbouwing op de huidige locatie gewenst. Hieraan voorafgaand dient een nieuwe ruimtebehoeftestudie uitgevoerd te worden, waarbij de uitbreiding beperkt kan worden door b.v. gecombineerde werkplekken voor parttimers te creëren en optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van automatisering.
Organisatie en Personeelsbeleid

De VPB stelt hoge eisen aan de gemeentelijke organisatie. De inwoners van onze kleine gemeente mogen niets of nauwelijks iets merken van de kwalitatieve en kwantitatieve kwetsbaarheid van onze kleine ambtelijke organisatie. Daarom ondersteunen wij het in 2001 aangevangen organisatieontwikkelingtraject.
Deze organisatie moet in staat zijn het bestuur te ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van een – aan de behoefte van deze tijd aangepast – flexibel beleid. Er dient minder gewerkt te worden met dure “externe deskundigen”. Naar onze mening is er vaak voldoende kennis in eigen huis, of dient gezocht te worden naar andere oplossingen.
Het personeelsbestand mag echter niet verder uitbreiden. Taakuitbreiding en toename van werkzaamheden dient opgevangen te worden door efficiencyverbetering, door schaalvoordelen van het samenwerken met Baarle-Hertog, Alphen – Chaam of in nog ruimer verband en door beter gebruik te maken van informatietechnologie.
De gemeentelijke organisatie moet ruimte bieden voor individuele ontplooiing van medewerkers, vorming, opleiding en loopbaanbegeleiding. Positieve actie ten behoeve van de doelgroepen vrouwen, werkloze jongeren en gehandicapten behoort ook voor onze gemeente onderdeel te zijn van ons personeelsbeleid, waarbij de kwaliteit van de nieuwe medewerkers voorop dient te staan.

Informatie

Het uitgeven van een gemeentelijke Informatiekrant, 4x per jaar, met de vermelding van o.a. de belangrijkste raads en collegebesluiten en informatie van de provincie, dient opnieuw plaats te gaan vinden. Het vermindert immers de afhankelijkheid bij de informatieverstrekking door de pers. Via het infoblad moeten de burgers objectief geïnformeerd worden over de gemeentelijke diensten. Het kan tevens aangewend worden om de bevolking te sensibiliseren rondom maatschappelijke en milieuproblemen.
Gemeentelijke informatie, bestemd voor alle inwoners, dient dus op een zodanige manier te worden verstrekt dat alle inwoners bereikt worden. Gezien de onbekendheid van veel inwoners met het ambtelijk apparaat, verdient het ook aanbeveling om nieuwe ambtenaren die in hun functie veel contacten hebben met het publiek, via de gemeentelijke informatiekrant voor te stellen aan de bevolking. Daarnaast wordt actuele informatie beschikbaar gemaakt via internet.

Inspraak

Goed besturen vereist ook het op de hoogte zijn en blijven van wat er onder de bevolking leeft. Om de betrokkenheid van de inwoners te vergroten is openheid en openbaarheid van essentieel belang.
Bij belangrijke beslissingen in het dorp of in hun buurt dient inspraak voor burgers te worden geregeld. Op de informatiebijeenkomsten dient de bevolking niet slechts als “klankbordgroep” te fungeren, maar dient hun mening ook in de besluitvorming tot uiting te komen.
Er moet een “inspreekrecht” tijdens de vergaderingen van het college van B&W en de (werk)vergaderingen van de Raad komen.

Financiën en belastingdruk

De VPB kiest uitdrukkelijk voor een actieve rol van de locale overheid. Het nemen van politieke beslissingen over voorzieningen en de manier waarop deze voorzieningen betaald moeten worden, vraagt om een inzichtelijk systeem van begroten, controle en bijsturen. De in 2001 ingevoerde productenbegroting met de daarbij behorende “planning – en controlecyclus” schept hiervoor het kader, wat echter nog verder verfijnd en uitgewerkt moet worden.
Het gemeentelijk investeringsbeleid behoort realistisch en zorgvuldig te zijn om te voorkomen dat er op lange termijn grote tekorten ontstaan of de belastingdruk onaanvaardbaar hoog wordt. Middelen gebruiken uit de reserves om “leuke dingen” mee te doen is daarbij uit den boze, evenals het aanleggen van overdreven hoge reserves en voorzieningen. Het zorgvuldig omgaan met onze reserves en het aanbrengen van een plafond bij uitgaven maakt het ook in de toekomst mogelijk grote uitgaven te doen, zonder daarvoor extra offers van de burgers te vragen.
De VPB heeft de begrotingen voor 2000 en 2001 afgekeurd omdat daaruit een onevenwichtig beleid volgde: te veel aandacht voor de “harde” sector en te weinig voor de welzijnssector. Ook de mogelijkheden van de gemeente om diverse investeringsplannen uit te voeren werd overschat. De OZB is hierdoor in de afgelopen jaren te fors toegenomen. Uit de te grote overschotten bij de jaarrekeningen bleek dat onze visie juist was. Met dit soort overschotten worden de reserves onbedoeld verhoogd.
De gemeentelijke lasten liggen in Baarle – Nassau inmiddels op hetzelfde niveau als in Breda, de OZB tarieven liggen nu 20% hoger als in Alphen – Chaam. De OZB – opbrengst is gestegen van € 781.000 in 1999 naar € 1.325.000 in 2002, een stijging van 70%. Een verdere stijging is niet wenselijk en mag zeker niet meer bedragen dan nodig is om de in 2000 ingestelde korting op de uitkering uit het gemeentefonds te compenseren.

Gemeentelijk Veiligheidsbeleid

De gemeente moet de gevoelens van onveiligheid ernstig nemen. Of deze gevoelens nu steunen op reële feiten of alleen maar op suggesties, is niet belangrijk. De burger heeft recht op een gevoel van veiligheid. Het gemeentebestuur moet er alles aan doen om dit te realiseren. Het bestuur doet actief aan preventie, voorlichting en bestrijding van onveilige of als onveilig ervaren situaties. Dit heeft zowel betrekking op de leefomgeving (bv verkeersonveiligheid), de sociale omgeving (werkloosheid) als de kleine criminaliteit. Vandalisme bezorgt veel mensen grote ergernis. Het voorkomen en bestraffen dient dan ook serieus te gebeuren.
De politiezorg dient op een hoger peil te worden gebracht door regelmatige, betere afstemming met het regionale politiekorps en het op gemeentelijk verzoek gericht inzetten van politie, opdat verkeersonveiligheid, vandalisme, criminaliteit, inbraak en diefstal met kracht worden teruggedrongen.
Ook dient er aandacht gegeven te worden aan het continu verbeteren van de brandweerzorg (met name ook preventief) en de afstemming tussen de verschillende diensten die samen moeten werken in het kader van rampenbestrijding.
Daarom stellen wij voor een van de staffunctionarissen te belasten met integraal veiligheidsbeleid.

Handhavingsbeleid

Wil een overheid geloofwaardig zijn, dan zullen ingestelde regels en wetten ook gecontroleerd moeten worden en in geval van overtreding dienen sancties opgelegd te worden.
Handhavingsbeleid weerspiegelt de mentaliteit van de gemeente en speelt op vele terreinen, zoals verkeer, milieu, bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening. Om een aantal ongewenste zaken tegen te kunnen gaan dient een adequaat handhavingsbeleid gevoerd te worden, daarom :
• Dient een Bevoegd Opsporings Ambtenaar belast te worden met handhaving.
• Zullen in samenspraak met de politie illegale stortingen en vandalisme moeten worden tegengegaan respectievelijk voorkomen worden en zal het parkeren van voertuigen in openbaar groen en op stoepen moeten worden tegengegaan.
• Mogen op trottoirs geen waren worden uitgestald welke de voetgangers hinderen.
• Zullen op diverse locaties snelheid- en alcoholcontroles moeten worden uitgevoerd.
• Moeten wij er op toezien dat de handhaving van de bestemmingsplannen wordt gewaarborgd.
• Dient er een onderzoek ingesteld te worden naar de stand van zaken van opgelegde herplantverplichtingen in de laatste 10 jaar.
• Moet z.s.m. een evaluatie plaatsvinden van het convenant “scheuren van graslanden”.

Samenwerking met Baarle-Hertog en andere gemeenten

Als er één “Europese gemeente” bestaat, dan is het toch wel Baarle. Baarle-Nassau en Baarle-Hertog vormen één gemeenschap. Er zijn nogal wat zaken waar beide gemeenten belang bij hebben. Waar het praktisch mogelijk is en er voor beide gemeenten voordeel te behalen is, zal samengewerkt moeten worden.

De VPB vindt dat deze samenwerking gebaseerd moet zijn op wederzijds vertrouwen en respect voor elkaars belangen. Alleen door regelmatige afstemming tussen de twee gemeenten, zowel ambtelijk als bestuurlijk, kan dit verwezenlijkt worden.

De euroambtenaren dienen zich in te zetten om extra Europese middelen te verkrijgen, ook voor de welzijnssector.

Met andere gemeenten moet meer samengewerkt worden vanwege de te behalen schaalvoordelen. Baarle – Nassau mag hierin een actieve rol spelen.

Baarle en haar inwoners

Welzijn

Binnen de gemeente moet het sociaal cultureel werk, inclusief de zorg voor jongeren, een belangrijke plaats in blijven nemen. Het subsidiebeleid moet plaatselijke verenigingen in staat stellen op een gezonde wijze te kunnen functioneren. De gemeente moet noodzakelijke subsidies handhaven c.q. uitbreiden om de schakering van het verenigingsleven in stand te houden. Met name binnen het sociaal – cultureel werk dient hier een stimulans van uit te gaan.

De VPB vindt dat het gemeentelijk welzijnsplan opnieuw bekeken moet worden om de subsidiëringmethodiek inzichtelijk en up – to – date te houden. De kortingen op subsidie van SOB en de bibliotheek moeten worden teruggedraaid. In constructief overleg moet gekeken worden naar zo goedkoop mogelijke exploitatie zonder het functioneren te schaden.

Het Cultureel Centrum (SOB gebouw) dient – veel meer dan nu het geval is – het “kloppend hart” van de sociale en culturele activiteiten in Baarle te zijn.
In het Cultureel Centrum moet daarom een ontmoetingsruimte komen, zodat veel meer integratie plaats kan vinden van alle gebruikers. Deze is te situeren in de huidige peuterspeelzaal. (De peuterspeelzaal kan ons inziens beter bij de basisscholen gesitueerd worden).
Tevens moet er een grote multifunctionele zaal komen.

De gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor de huisvesting van de vele verenigingen in het SOB gebouw, er dient regelmatig constructief overleg plaats te vinden tussen de gemeenten Baarle-Nassau, Baarle-Hertog en het bestuur van het S.O.B.
Het gebouw is er toch, daarom kan dit maar beter zo veel mogelijk benut worden. Incidentele activiteiten die passen in de doelstelling van sociaal – cultureel werk moeten mogelijk zijn zonder belemmering door onevenredig hoge huurprijzen.

Het sociaal cultureel centrum (SOB – gebouw) en het Dorpshuis in Ulicoten moeten betaalbaar blijven voor de gemeente. Het maken van een ontmoetingsruimte en de daaruit volgende aanpassing van de beheerssystematiek geeft hiertoe mogelijkheden. Daarnaast dient de huurprijsberekeningsmethode herzien te worden om onnodige administratieve werkzaamheden te voorkomen en met als uitgangspunt een optimaal gebruik van het gebouw te bewerkstelligen.
De subsidiëringmethodiek van verenigingen mag dan in Baarle – Hertog en – Nassau verschillend zijn, de verantwoordelijkheid voor het SOB – gebouw is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en moet dus door beide gemeenten gedragen worden.

Met het SOB bestuur dient bekeken te worden of in de toekomst het opbouwwerk in zijn huidige vorm omgebouwd kan worden naar o.a. cultuuranimatie.

Ook in Baarle willen veel inwoners snel kunnen “internetten”. Er moet daarom aandacht zijn voor een goede infrastructuur, opdat Baarle-Nassau geen onderontwikkeld dorp wordt. Zo snel mogelijk dienen voorzieningen voor snel internetten via kabel en telefoonlijn mogelijk gemaakt te worden, zodat ook concurrentie mogelijk is.

Sociale voorzieningen:

Een positieve grondhouding van gemeentewege inzake kwijtschelding van de onroerende zaakbelasting en andere heffingen geeft de gemeente de mogelijkheid de zwakkeren in onze samenleving te ontzien.

In dit kader kan ook een actief beleid ten aanzien van de Bijzondere Bijstand veel individuele problemen voorkomen. Er dient een goede vorm van cliëntenparticipatie, eventueel via belangenbehartigers, te komen.

De “Wet Voorzieningen Gehandicapten” zal met grote zorg uitgevoerd moeten blijven worden. Dat ook deze wet een aanslag op de gemeentelijke middelen doet, laat onverlet dat wij ons als gemeente in moeten spannen om daar waar nodig voorzieningen te realiseren en de kosten te dragen.
Het gehandicaptenplatform waarin organisaties van en voor mensen met een handicap plaatselijk samenwerken, verdient onze steun en moet een belangrijke gesprekspartner zijn voor onze gemeente.

De gemeente Baarle-Nassau verkeert in de gelukkige omstandigheid dat de werkloosheid onder onze beroepsbevolking laag is. Er moet naar de mening van de VPB wel naar gestreefd worden om langdurig werklozen op elk denkbare manier te helpen bij het vinden van een passende werkplek. Dit kan gebeuren door:
• actief gebruik maken van rijksregelingen gericht op het scheppen van werk en het opdoen van werkervaring. (REA, ID, WIW)
• het bevorderen van deelname aan activiteiten tot her – en bijscholing bij de daarvoor bedoelde centra.
• het opzetten en in stand houden van werkervaringsprojecten voor schoolverlaters en/of ongeschoolden.
• Het toestaan dat vrijwilligerswerk gedaan wordt.

Gezondheidszorg

De huisartsenzorg dient ook ’s avonds en in het weekend voor spoedgevallen beschikbaar te zijn. Met de huidige ontwikkelingen, waarbij deze zorg verleend wordt vanuit een verafgelegen “huisartsenpost” in Breda, zijn wij niet gelukkig. Er dient onderzocht te worden of een meer lokale oplossing te vinden is.

Leefbaarheid

Onze partij is erin geslaagd het item “leefbaarheid” in de gemeenteraad te verheffen tot een van de belangrijkste politieke items. De afgelopen jaren is er door de politiek veel geroepen, maar weinig gedaan op dit gebied. Het dorpscentrum is lelijker geworden, de verkeersdruk verder toegenomen, woningbouw heeft zich geconcentreerd in appartementen in het centrum.
De gemeente zal zich in dit kader opnieuw maximaal moeten inspannen, waardoor inwoners over een paar jaar wederom zullen kunnen zeggen: Baarle is aantrekkelijk, veilig en schoon geworden.
Om tot een goed woon – en leefmilieu te komen is Baarle-Nassau afhankelijk van een goede relatie met Baarle – Hertog, waarmee zij immers de zo unieke woon – en leefgemeenschap Baarle vormt.

Uitvoeren van een parkeerbeleid is zo langzamerhand superurgent. Op het st. Annaplein en directe omgeving moet kort parkeren ingesteld worden (blauwe zone). Hierbij hoort ook een goede bebording “parkeerroute”.
De controle op foutparkeren moet verbeteren. Z.s.m. moet onderzocht worden of het haalbaar is een gemeentelijk parkeercontroleur aan te stellen.
Om verkeersverstoppingen tegen te gaan moeten daarnaast beperkte los – en laadtijden aan de doorgaande wegen in het centrum ingesteld worden.
De loswal moet niet als evenemententerrein gebruikt worden omdat dit dan leidt tot te grote parkeeroverlast.

Jongerenbeleid

De VPB vindt dat er aandacht geschonken moet worden aan het scheppen van ontspanningsmogelijkheden en culturele vorming voor jongeren. Deze groep moet dan ook zelf worden ingeschakeld bij het bespreken van de wensen en problemen.

Sinds kort is er een jongerenwerker aangesteld, voor een beperkt aantal uren per week. Het aantal uren dient uitgebreid te worden, zodat het niet blijft bij het slechts inventariseren van problemen, maar er ook ruimte komt om daadwerkelijk iets te doen voor de jongeren.
Er dient een nauw contact te bestaan tussen gemeentes en de aangestelde jongerenwerker, maar de gemeente dient ook zelf beleid te voeren, gebaseerd op overleg met de jongeren. Dit mag niet afgeschoven worden naar de jongerenwerker.

Zo snel mogelijk moeten de actiepunten genoemd in het rapport “Jong zijn in Baarle” uitgevoerd worden.

Onderwijs

De vrijheid van onderwijs komt in Baarle tot zijn recht, omdat ouders daadwerkelijk kunnen kiezen tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Ook zijn we er in geslaagd het voortgezet onderwijs in Baarle te behouden en zelfs uit te breiden. Onderwijs blijft een belangrijk aandachtspunt omdat de landelijke ontwikkelingen niet stilstaan en de landelijke overheid hierin nog steeds “decentraliseert”.

Goed onderwijs voor iedereen, naar eigen capaciteit is voor de VPB een voorwaarde voor een zo groot mogelijke maatschappelijke deelname. De gemeente heeft een duidelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de onderwijsvoorzieningen. Dit is ook wettelijk zo vastgelegd.
Ook in de peuterspeelzaal dient op professionele wijze gewerkt te worden. Subsidiering dient daarop afgestemd te worden.

Naast het reguliere dagonderwijs zijn er steeds meer mogelijkheden voor om -, her – en bijscholing.
Vanwege het vormend karakter ervan en de vergroting van kansen op de arbeidsmarkt, ligt ook hier voor het gemeentebestuur een stimulerende taak. Deze onderwijsvoorzieningen moeten lokaal beschikbaar blijven.

Vanwege het toenemend aantal tweeverdieners moet kinderopvang een hoge prioriteit hebben. Deze moet kwalitatief goed en tevens betaalbaar zijn.

De “brede school” dient daarom gerealiseerd te worden. Hierbij dienen naast de basisscholen ook in ieder geval de peuterspeelzaal, voor – en naschoolse opvang, kinderopvang en volwasseneneducatie (ROC) betrokken te worden.

Om een goede “brede school” te kunnen realiseren, zou naast een ingrijpende aanpassing van de gebouwen van de basisscholen ook nieuwbouw voor peuterspeelzaal en kinderopvang noodzakelijk zijn. Scholen etc. horen echter dicht bij de woonwijken gesitueerd te zijn.
Verplaatsen van de scholen, en daarbij uitbreiding om een goede “brede” school te realiseren heeft daarom onze voorkeur.
Hierbij hoort ons inziens ook een nieuw gymnastieklokaal / sportzaal, die voor meer doeleinden (jongeren, sportclubs) gebruikt kan worden.
Voor de financiering hiervan kan gebruik gemaakt worden van alle nu reeds beschikbare bedragen voor huisvesting basisscholen, peuterspeelzaal en voor – en naschoolse opvang, GOA-gelden alsmede opbrengst van de verkoop van grond op de huidige locaties.

Sport

Voor de VPB is sport bij uitstek een sociaal gebeuren. Kunnen deelnemen aan sport beschouwen wij als een sociale verworvenheid. De gemeente draagt zorg voor het handhaven van deze verworvenheid. De gemeente moet daarom ook zorg dragen voor goed onderhoud van de sportaccommodaties. Zelfwerkzaamheid daarbij dient te worden beloond. Sportbeleid beschouwen we als een kerntaak van het gemeentebestuur.

Sportclubs en verenigingen zijn het middel bij uitstek om deze taak ten uitvoer te brengen. Zij vormen het weefsel dat het sociale doel van de sport in leven houdt. De gemeente ondersteunt hen in hun streven om zoveel mogelijk mensen te bereiken, deze mensen de mogelijkheden te bieden dat op een prettige, goed georganiseerde en kwaliteitsvolle wijze te doen. Sport verdient ondersteuning.
De gemeente draagt er zorg voor dat het deelnemen aan sport voor iedereen bereikbaar is, jong en oud, ongeacht sociale klasse, of je goed of minder goed kunt presteren, valide of andersvalide bent. Sport is een middel tot maatschappelijke integratie en de gemeente onderkent dat.

Sport heeft alles te maken met gezondheid. Op die wijze is ‘sport’ een uitstekend middel om aan duurzame ontwikkeling te doen. Met sport kun je niet vroeg genoeg beginnen. Gezonde sportbeoefening draagt bij tot gezond ouder worden en een betere levenskwaliteit op latere leeftijd.

Jeugdsport geniet voor ons absolute prioriteit in het gemeentelijk sportbeleid. De jeugdwerking van sportverenigingen moet kunnen rekenen op duidelijke ondersteuning. De VPB vindt het noodzakelijk dat de contributies voor jeugdleden betaalbaar blijven, door een gericht subsidiebeleid.

Bibliotheek.

Onze internationale bibliotheek voorziet in een grote behoefte. De bibliotheek is een onderdeel van het sociaal – culturele hart van de gemeenten en heeft ook een belangrijke ondersteunende functie richting onderwijs.
De beide gemeenten zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van deze voorziening. Dit betekent: voldoende middelen voor goede dienstverlening vanuit de vestiging in het SOB-gebouw, om de collectie op peil te houden en het handhaven van het gratis lidmaatschap voor de jeugd.
De landelijke ontwikkelingen rondom het bibliotheekwerk (terugtrekken provincie uit PBC en oprichting “basisbibliotheken” in Nederland en ook het nieuwe decreet in België) dienen nauwlettend gevolgd te worden.

Ouderenbeleid

De gemeente Baarle-Nassau moet streven naar een optimaal voorzieningenpakket op het terrein van de gezondheid en ouderenzorg, zowel in regionaal verband als binnen de eigen woongemeenschap. Bijzondere wensen in het belang van de ouderenzorg dienen binnen het kader van de ouderennota gehonoreerd te worden. Overleg met de seniorenraad achten wij blijvend belangrijk.
De gemeente dient er aan bij te dragen dat ouderen en gehandicapten zo lang mogelijk actief en zelfstandig kunnen blijven functioneren. Dit houdt b.v. in: een actieve ondersteuning van maaltijdvoorzieningen, alarmeringssystemen, bouwkundige aanpassingen en ontspanningsactiviteiten.
Ook moet het dorpscentrum aangepast worden aan ouderen. Winkels en andere voorzieningen dienen ook te voet goed bereikbaar te zijn, zonder allerlei obstakels op trottoirs en dergelijke.

Kunst en cultuur

In het Cultureel centrum, het sociaal – culturele hart van Baarle moeten meer activiteiten ontplooid worden op dit gebied, maar Baarle is ook arm aan beeldende kunst in de openbare ruimte.
Er zijn subsidiëringmogelijkheden van hogere overheden, waar we gebruik van kunnen maken. Met name “Europese” subsidiebronnen moeten aangeboord worden; deze zijn er niet alleen voor de “harde” sector! Het niet benutten van de subsidie voor kunst in het kader van het “toeristisch impulsplan” was ons een doorn in het oog!

Naast ondersteunen van initiatieven van SOB zal de gemeente – meer dan in het verleden – bereid moeten zijn om het particulier initiatief in deze te steunen. Als gemeente mogen wij ons er niet van af maken met de verwijzing naar het “alles regelend” welzijnsplan. Het weglaten van deze ondersteuning werkt verlammend op mogelijke initiatieven waar wij als gemeente zelf nimmer aan toe zullen komen.

Het monumentenbeleid dient versterkt te worden om de cultuurhistorische waarden van Baarle te behouden.

Baarle en haar omgeving

Woningbouw

Van gemeentewege moet nadruk blijven liggen op de sociale woningbouw. Ook woningen voor kleine huishoudens behoren een gemeentelijk aandachtspunt te blijven. Tevens blijven wij streven naar uitbreiding van de woningbouwmogelijkheden om zodoende “starters” op de woningmarkt, jonge gezinnen meer kans te bieden om in Baarle of Ulicoten te blijven wonen. In plan Hoogbraak dient daarom ook extra aandacht te komen voor betaalbare woningen.
Voor starters (jongeren) in hoogbraak, gaat onze voorkeur uit naar 2 onder 1 kap woningen, eventueel door zelfbouw te realiseren. Daarnaast dient sprake te zijn van “sociale” gronduitgifte, dus geen “marktconforme” prijzen. Dit betekent dus een doelgroepenbeleid en de consequentie is dat strenge restricties t.a.v. verkoop gesteld dienen te worden.

De mogelijkheid van het hanteren van verschillende grondprijzen moet bekeken worden als er anders geen goedkope (sociale huur – )woningen van goede kwaliteit gebouwd kunnen worden.
Bejaardenwoningen moeten op loopafstand van winkels en andere (zorg) – voorzieningen gebouwd worden. De mogelijkheden daartoe in de Rector van den Broekstraat dienen benut te worden.
Dit betekent dat voor ouderen het terrein van het voormalig nonnenklooster en in de toekomst ook waar nu de basisscholen staan, benut moet worden en ingericht tot een aantrekkelijke woonomgeving met veel groen.

Milieubeleid

Het milieuplatform moet een slagvaardig orgaan worden. Hiertoe moet het wellicht op andere wijze opereren (doelgroepenbeleid) en tevens op een evenwichtige manier samengesteld zijn. Bovendien moet het milieuplatform regelmatig geraadpleegd worden over belangrijke milieuzaken.
Gezien onze grote zorg voor het instandhouden en waar mogelijk verbeteren van het milieu, moet er volgens de VPB aandacht blijven respectievelijk meer aandacht komen voor onder andere:
• het geven van voorlichting aan de bevolking.
• het bevorderen van een milieubewuste opvoeding in het onderwijs.
• het hanteren van milieuvriendelijke onkruidbestrijding in gemeentelijke plantsoenen en bermen.
• het voorkomen van zwerfvuil in de kom door het gericht plaatsen van vuilnisbakken.
• het streven naar het voorkomen van afval, b.v. door dubbelzijdig kopiëren
• het zorgvuldig verder uitvoeren van het gemeentelijk rioleringsplan.
• energiebesparing.
• het gebruik van fiets en openbaar vervoer stimuleren, b.v. door een “vriendelijk” busstation.
• hoge prioriteit geven aan de uitvoering van de wet milieubeheer, onder andere de bedrijfs interne milieuzorg.
• stimuleren van bedrijven om gescheiden in te zamelen.
• afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering stimuleren.

Bij financiering van het milieubeleid moet voorop staan dat de vervuiler betaalt. Daarom dient tariefsdifferentiatie bij huisvuilophaling en rioolrecht verder verfijnd te worden, b.v. door weging van het afval.

Bij overtredingen niet blijven waarschuwen, maar een snellere toepassing van de Algemene Plaatselijke Verordening. Dus: eerder op de bon!
Geen concessies bij het kappen van bomen zonder vergunning, maar verbaliseren en een principiële herplantplicht ter plaatse.

De naleving van milieuvoorschriften en het in orde brengen van de wet milieubeheer – vergunningen heeft in de laatste raadsperioden wel aandacht gehad. Toch komt de gemeente niet verder dan minimale uitvoering van de wettelijk vereiste taken.
Vast staat dat een deugdelijke controle op de uitvoering van deze voorschriften noodzakelijk is en blijft. Een meer regionale aanpak van de milieuproblematiek is overigens noodzakelijk. Ook in die zin dient de gemeente goede initiatieven voortkomend uit regionaal verband of die men zelf aandraagt uit te voeren.
Wij denken hierbij aan zaken op milieubeschermingsgebied, afvalverwerking et cetera. Interlokale samenwerking met als uitgangspunt vermeerdering van kennis, efficiëntie en kostenbesparing zullen steeds belangrijkere vormen gaan aannemen, waarbij de autonomie niet uit het oog mag worden verloren.

Centrum

Het dorpscentrum is lelijker geworden, de verkeersdruk verder toegenomen, woningbouw heeft zich geconcentreerd in appartementen in het centrum.
De gemeente zal zich opnieuw maximaal moeten inspannen om ongewenste ontwikkelingen in de dorpskommen tegen te gaan, zodat inwoners over een paar jaar wederom zullen kunnen zeggen: Baarle is aantrekkelijk, veilig en schoon geworden. Ook dient er meer aandacht uit te gaan naar de ruimtelijkheid die kenmerkend is voor een dorp en de openbare groenvoorzieningen die dit beeld mede bepalen.

Bij reconstructie van de Stationstraat moet ook aandacht komen voor de bebouwing. Het voormalig stationsgebouw is gezichtsbepalend voor de gehele straat. Dit monument zou opgeknapt moeten worden. De kwaliteit van de winkels moet omhoog en verder zouden terrassen minder prominent in het straatbeeld aanwezig moeten zijn.
Blijvend aandacht zal moeten worden geschonken voor voldoende op – en afritten voor mindervaliden en veilige voetgangersplaatsen.
In de voor woningbouw bestemde gebieden moeten voldoende onderhoudsarme groenvoorzieningen en speelruimte voor kinderen aanwezig zijn. Bij (her)inrichting van woonwijken moeten 30 km-zones ingevoerd worden.

Buitengebied

Het buitengebied staat in zijn huidige vorm onder druk. Er is een grote behoefte aan ruimte voor functies die het huidige buitengebied niet of onvoldoende kan vervullen. De ruimtebehoefte komt met name vanuit de stedelijke omgeving. Het buitengebied vervult vele functies en is er niet meer alleen voor agrarische productie. Er is behoefte aan meer kwaliteit, kwantiteit en diversiteit vanuit water(beheer) (berging, overlopen t.b.v. veiligheid benedenstrooms, peilverhoging), recreatie, natuur en infrastructuur.

Openheid, rust, stilte en schoonheid van de groene ruimte zijn van grote betekenis voor mens en dier. Het beschermen van deze kwaliteiten door ongewenste ontwikkelingen te weren en noodzakelijke ontwikkelingen te begeleiden, zijn dus belangrijk.
Het landschap staat onder druk. Het beleid is erop gericht dat dynamiek behouden blijft en dat het landelijk gebied geen museum wordt, maar essentiële kenmerken van de verschillende landschappen, zoals akkercomplexen en open ruimte, moeten meer dan tot nu toe gebeurt behouden en verstrekt worden.

Wij stellen vast dat de gemeente tot op heden niet voldoende inspanningen doet tot het realiseren van de ecologische hoofdstructuur. Het realiseren van droge verbindingszones zijn een taak voor de gemeente. Volgens de provinciale richtlijn moeten deze tenminste 25 meter breed zijn, exclusief andere functies. De ecologische verbindingszone langs het Bels lijntje dient bijv. op enkele plaatsen versterkt te worden.

Wij menen dat er een landschapsplan gemaakt dient te worden waarin opgenomen, het aanleggen en behouden van kleine landschapselementen met een fiets- en voetpadenplan. (Een uitvoerbaar plan en geen stuk geschreven door een adviesbureau).

Er liggen buiten de natuurgebieden nog zeer karakteristieke Brabantse landschappen (bijv. rondom de Oude Strumpt). Die zijn het behouden meer dan de moeite waard, ook voor de recreant. Rust en duisternis kunnen hier nog ervaren worden. Om dit echt gestalte te geven zouden stiltegebieden moeten worden uitgebreid. Verder zouden activiteiten, die de duisternis verminderen, verboden moeten worden in gebieden waar nog duisternis heerst. Ook is hier actief beleid essentieel om de bestaande lichthinder terug te dringen.

We moeten er voor waken dat – bij uitvoering van de landinrichting – er niet allerlei kleine groenelementen geruisloos verloren gaan. Tijdens de uitvoering van de landinrichting dient hierop consequent gecontroleerd te worden.

Er is beleid nodig voor GSM – masten (inclusief sanering in GHS/AHS Landschap). Er worden masten geplaatst met een hoogte die varieert van 20, 37 tot 53 meter. Dat kan afbreuk doen aan de kwaliteit van het buitengebied. De gemeente moet in dat beleid en dus in haar beslissingen niet alleen de belangen van de GSM-operators betrekken, maar elk belang, dus ook dat van het landschapsschoon in het buitengebied.

Landbouwbeleid

Landbouw en milieu moeten samenwerken

De land – en tuinbouw zijn in Baarle-Nassau belangrijke economische bedrijvigheden. Dit moet in de toekomst zo blijven. Daarom is het wenselijk dat er een extra inspanning gedaan wordt voor deze sectoren. Toch mag men niet vergeten dat het landbouwbeleid vooral een Europese en nationale functie is.

Sommige groepen proberen natuur en milieu en land – en tuinbouw tegen elkaar op te zetten. Wij vinden dit onjuist. Doorheen de geschiedenis is de landbouwer een belangrijke beheerder van het milieu geweest. In feite zijn natuur en landbouw bondgenoten. En zo zien wij dat ook. Alleen door de grootschalige, bijna industriële aanpak en de overproductie van de laatste jaren is er een onevenwicht ontstaan. Wij pleiten voor nog meer toenadering. Het moet mogelijk zijn dat in onderling overleg de landbouw een duidelijk overeengekomen rol kan spelen in kwetsbare gebieden. De landbouw kan in het beheer van natuurgebieden een rol spelen en hierdoor een bijkomende inkomensgarantie opbouwen.

De VPB pleit voor een verantwoorde en gezonde voedselproductie. De gemeente kan heel wat doen aan de promotie van biologische land- en tuinbouw in de eigen streek. Een artikel in het informatieblad b.v. kan leiden tot meer bekendheid.
Een overschakeling naar biologische landbouw kan voor een aantal landbouwers een oplossing bieden. Zo heeft de landbouw en veeteelt in Baarle – Nassau nog meer toekomst.

Omleidingsroute

De omleidingsroute heeft in de eerste plaats tot doel het verkeer dat niet in het centrum moet zijn om het dorp heen te leiden en moet zeker niet tot doel hebben meer verkeer aan te zuigen.
In onze visie mag het landbouwverkeer dan ook gebruik maken van deze weg.
De zuidoostelijke omleiding is onvermijdelijk, de noordelijke omleiding moet er komen als blijkt dat op een andere wijze de verkeersstroom vanaf richting Chaam door het dorp niet te voorkomen is.
Binnen de omleidingsroute moet er gezocht worden naar locatie(s) ten behoeve van een evenemententerrein en parkeerterrein(en).
Doordat de kom een steeds grotere barrière vormt in de ecologische verbindingszone langs het Bels lijntje dient er een brede berm langs de rondweg te komen die over de breedte een gedifferentieerd maaibeheer krijgt.

Toerisme

Toerisme binnen vooraf afgelijnde banen.
Voor een toeristische gemeente als Baarle-Nassau is een toeristisch beleidsplan een noodzaak. Het is de bedoeling het toerisme in duurzame banen te leiden. Het beleidsplan geeft de richting aan waarin het toerisme zich moet ontwikkelen en legt er ook de grenzen van vast.

De toeristische infrastructuur moet een multifunctioneel karakter hebben zodat zij ook bruikbaar is voor de plaatselijke bevolking. Toerisme in eigen streek is onze steun waard. Wel moet steeds rekening worden gehouden met de omgeving en de ruimtelijke draagkracht.

Voor de VPB zijn fiets- en wandeltoerisme daarbij topprioriteiten. De uitgestrektheid van de gemeente, de mooie fietspaden, het prachtige Bels Lijntje zijn uitnodigingen voor de fietsende en wandelende bezoekers. We willen het hen graag naar de zin maken. Daarnaast vinden we dat toerisme via het openbaar vervoer moet worden gestimuleerd.
Een fietspad van Ulicoten naar Chaam en van Baarle naar Minderhout is in onze visie gewenst.

Het sluipend verdwijnen van oude paden zullen we tegengaan. Enkele verdwenen doorgangen dienen hersteld te worden.

Uitbreiding of nieuwvestiging van recreatiewoningen binnen bestaande bossen, natuurterreinen of waardevolle landschappen moet in onze visie uitgesloten zijn. De ‘kip met de gouden eieren’ dreigt te worden geslacht. Natuur is immers één van de belangrijkste kernkwaliteiten voor de recreatie in Baarle. Van de recreatiesector mag verwacht worden dat zij investeert in een mooi landschap. Nu is deze sector teveel gericht op het benutten van de mooie plekjes. Uitbreiding van bestaande recreatieterreinen is niet gewenst.
Militaire terreinen hebben bij hun aanleg een veelvoud aan natuur gekost. Komen zij vrij dan heeft de natuur de eerste rechten.

Duurzame recreatie:
De gemeente zorgt ervoor dat elke vorm van vrijetijdsbesteding toegankelijk, bereikbaar en milieuvriendelijk is.

Voor de VPB zijn verwevenheid, multifunctionaliteit en aanpassing aan het landelijke karakter de sleutelwoorden bij recreatieve infrastructuurwerken. Een manege b.v. is mogelijk, een golfterrein zien we niet zitten. Zachtere vormen van recreatie moeten aansluiten op knooppunten van het openbaar vervoer of fietsnetwerken.

Economisch beleid

De gemeente dient t.b.v. bedrijven een voorwaardenscheppende en ondersteunende rol te spelen.

De VPB vindt dat dit gestalte krijgt door:
• verdere uitbreiding van het bedrijventerrein te Baarle-Nassau tijdig voor te bereiden.
• het beperken en zo nodig verwijderen van rommelmarkten en andere irreguliere winkelvoorzieningen.
• goede voorlichting over subsidie – en kredietmogelijkheden.
• het voorkomen van monopolieposities voor bepaalde bedrijven en van overbewinkeling.
• het stimuleren van kleinschalige en ecologisch verantwoorde bedrijven.
• het aantal jaarmarkten te minimaliseren met de gedachte kwaliteit gaat voor kwantiteit.