Vragen omtrent geurbelasting gemeente Baarle-Nassau

Posted by Beheerder |23 dec 18 |

Vragen omtrent geurbelasting gemeente Baarle-Nassau

Betreft: Vragen conform art. 38 van het reglement van orde van de raad.
Datum: 19-12-2018
Onderwerp: Vervolg geurbeleid gemeente Baarle-Nassau

Geacht College,

Op 4 december werd door u in de commissie R&E een presentatie gegeven over het geurbeleid. Het merendeel van de presentatie ging in feite over op te stellen VAB-beleid. Ondanks de vragen over geurbeleid en hinder van onze commissieleden is ons onvoldoende duidelijk geworden wat het standpunt van het college in zake geurhinder is en wat nu het vervolgproces wordt.

Bovendien is de quickscan die samen met de memo van 27-12-17 informerend aan de raad werd toegezonden nooit besproken in de commissie noch de raad. Toentertijd werd gesteld dat er opdracht was gegeven voor het opstellen van een geur-gebiedsvisie. Uit de presentatie en discussie 4 december jongstleden lijkt het alsof daar niets aan gedaan is/wordt. Gezien de impact van geurhinder en luchtvervuiling op onder andere de volksgezondheid, is duidelijkheid nu geboden.

Onze vragen nu zijn:
1) Is er nu wel of niet een geur-gebiedsvisie zoals reeds in opdracht gegeven in december 2017? Zo ja, wat is de status van dat document en mogen wij die ontvangen?

2) Indien er een geurbeleid zou zijn, hoe wil het college dan de gebieden die het zwaarst belast zijn conform de quickscan terug binnen acceptabele geurnormen brengen? Bijvoorbeeld een geurverordening of, zoals destijds voorgesteld, door het e.a.a vastleggen in het nieuwe bestemmingsplan?

3) Er zijn op voornoemde quickscan 3 opmerkingen te maken die aanleiding geven om een geactualiseerde, realistische kaart van onze gemeente te maken:
a) De geuroverlast van Belgische veehouderijen grenzend aan onze gemeente is niet meegenomen terwijl wettelijk alle achtergrondbelasting moet worden meegeteld;
b) Vergunningen die ingetrokken zijn, zijn niet meegeteld in de quickscan. Echter, grotere toekomstige belastingen (zoals Klein-Bedaf) die al in procedure zijn, zijn ook niet meegenomen, waardoor de netto belasting zeer waarschijnlijk groter is dan uit de quickscan blijkt;
c) Helaas is het laatste jaar duidelijk geworden dat veel combi-luchtwassers aanzienlijk minder effectief zijn en minder geur tegenhouden dan beoogd. Daarnaast is de vraag of deze en andere technische maatregelen altijd in werking zijn conform vergunning.
De vraag is dus: wanneer wordt het kaartje van geurbelasting op basis van deze opmerkingen geactualiseerd, zodat een correct beeld van de huidige geurbelasting en de juiste uitgangspunten ten grondslag kunnen liggen aan een toekomstig geurbeleid?

4) De memo van voormalig Wethouder van Cranenbroek refereerde aan de afspraak van onze gemeente met de Provincie uit de tijd van de Omgevingsdialoog in Ulicoten om tot beleid te komen zodat knelpunten als destijds zich niet opnieuw zouden voordoen. De Provincie heeft in 2015 ruimhartig mee gefinancierd aan het oplossen van de benoemde problematiek onder voorwaarde van dat beleid. Onze vraag is: hoe is de provincie nu betrokken bij uw huidige proces en is de provincie tevreden met de stappen die u hierin zet anno 2018 en richting 2019?

Wij vernemen graag uw reactie.
Namens de fractie van de VPB
J. van de Laak