Politieke discussie

Posted by Ad Severijns |10 jun 08 | 7 comments

Visie toerisme in relatie tot bestemmingsplan buitengebied.

De herziening van het bestemmingsplan buitengebied zal binnen redelijke termijn in procedure komen.
De fractie van de Vooruitstrevende Partij Baarle wil haar mening over dit onderwerp verdiepen met een (internet-)discussie hierover.
Een belangrijk politiek item bij de herziening van het bestemmingsplan buitengebied is de verblijfsrecreatie.

Het gaat dan ondermeer over de volgende zaken:

 • Hoe gaan we om met uitbreidingen van de bestaande recreatieondernemingen? (Welke eisen stellen we aan uitbreidingen? / Natuurcompensatie / Recreatiewoningen voor verhuur voor korte vakanties of als tweede woning / Voor welke doelgroep? Jongeren; gezinnen; ouderen etc.)
 • Wat vinden we van mogelijkheden voor kamperen bij de boer?
 • Hoe kijken we aan tegen “bed and breakfast” initiatieven?
 • Moeten we hotelaccommodatie stimuleren?
 • Nieuwe initiatieven zoals een golfbaan op het Ghil
 • Reageren:

  Voeg hieronder uw commentaar toe. Houd daarbij rekening met de volgende spelregels:

 • Vul uw (voor)naam en geldig e-mailadres in. (Uw e-mailadres wordt niet getoond)
 • Zeg iets wat we nog niet wisten.
 • Houd uw reactie kort (de redactie behoudt zich het recht voor reacties in te korten)
 • Respecteer elkaars mening.
 • Houd het netjes. Reacties met beledigende, racistische of bedreigende taal worden verwijderd.

 • 7 comments

  1. Ik woon graag in een dorp waarin volop wordt ingezet op natuur, recreatie, tourisme en waarin door de politiek volop ruimte wordt gegeven voor initiatieven en ondernemerschap zoals kamperen bij de boer, bed&breakfast-initiatieven, een golfbaan, campings, enz.
   Dit geeft werkgelegenheid (ook voor de jeugd), maakt het dorp bruisend en leefbaarder door een ruim aanbod aan winkels, horeca, enz. Uiteraard heb je er ook wel eens last van (soms wel erg druk, maar ook gezellig).
   Het alternatief: een agrarisch slaapdorp. Waarbij “agrarisch” al lang niet meer de betekenis heeft van kleine gezins boerenbedrijven, maar op lange termijn een handje vol veel te grote agrarische ondernemingen met veel te grote landbouwvoertuigen en weinig mooi natuurgebied, golfbanen, bosrijke campings, enz

   Huub Jansen

  2. Als uitbaters van het Logement De Hertog van Baerle juichen wij initiatieven op het gebied van recreatie van harte toe. Wij willen dat de lokale politiek ook aandacht heeft voor het behoud van het landelijke karakter.
   In ons natuurvriendelijke grensgebied met vele fiets- en wandelroutes dient op politiek niveau tussen de gemeenten Baarle-Hertog, Baarle-Nassau en Merksplas beter te worden samengewerkt. Zo zal een gezamenlijk verkeersbeleid er toe moeten leiden dat het toenemende zware vrachtverkeer over de smalle landwegen (die daar dus niet op zijn berekend) wordt teruggedrongen door het afsluiten van wegen voor vrachtverkeer (bestemmingsverkeer uitgezonderd).
   Daarnaast zal het fiets- en wandelverkeer veiliger en aantrekkelijker moeten worden door het invoeren van (60 km) snelheidslimieten, het aanbrengen van fietsbelijning, drempels en versmallingen.

   Yvonne & Michael van Diepen

  3. Met de komst van megastallen dreigt de landbouwsector volledig te worden geïndustrialiseerd en wordt kleine boerenbedrijven definitief de das omgedaan. Ga zeker niet met de recreatie ook deze weg op. Sta alleen maar kleinschalige activiteiten toe.

  4. Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler van en voor de Baarlese gemeenschap. Dat betekent niet dat deze sector boven elke wet verheven is en dat alle andere belangen aan deze sector moeten worden opgeofferd. Er zijn grenzen. Dit betekent minstens dat uitbreiding en nieuwvestiging van recreatieve bedrijven is toegestaan en kan worden nagestreefd onder de volgende voorwaarden:
   1. respect voor de aanwezige natuurwaarden en inachtneming van de geldende natuurbeschermingsregimes in o.a. provinciale plannen en Flora- en faunawet.
   2. inachtneming van de geldende milieuwetgeving.
   3. respect voor de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden en de terzake geldende regelingen.
   4. respect voor de legitieme belangen van inwoners van Baarle-Nassau.
   Een gevarieerd aanbod van recreatie en toerisme verdient de voorkeur boven meer van hetzelfde. Het bouwen van woningen in het buitengebied onder het mom van recreatie moet niet worden gestimuleerd. En dan zwijgen wij hier nog over de handhavingsproblemen die rijzen als een ongebreidelde expansiedrift van sommige recreatiebedrijven niet in toom kan worden gehouden.

  5. Ik onderschrijf in grote lijnen de reactie zoals gegeven door Frank en Rita dat vestiging en uitbreiding van recreatieve bedrijven onder voorwaarden mogelijk moet zijn.
   Voor mij betekend dit dat alle aspecten die hierbij spelen op een evenwichtige manier afgewogen worden.
   Aandachtspunten hierbij zijn onder anderen:
   1. Natuurwaarden ter plaatsen en in omgeving en als die in het gedrang zouden komen moet er ruimschoots gecompenseerd worden.
   2. Landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
   3. Verkeersveiligheid als door de recreatieve bedrijvigheid de verkeerstromen groter worden.
   4. De economische belangen voor de gemeenschap in Baarle zoals werkgelegenheid.
   5. Economische belangen van de onderneming bij uitbreiding om levensvatbaar te blijven.
   6. Overlast voor de omgeving.
   Wellicht zijn er nog meer punten waar over nagedacht moet worden.

  6. In het Reconstructieplan de Baronie is een intensief recreatief gebied als een open ring in de westkant van Baarle met een uitloop naar het zuiden langs het Bels lijntje gesitueerd.
   In deze gebieden is ruimte voor kwaliteitsverbetering, productvernieuwing en uitbreiding van de bestaande bedrijven.
   Tevens is in deze gebieden ruimte voor nieuwvestiging van kleinschalige intensieve en extensieve bedrijven.
   Vestiging van nieuwe grootschalige voorzieningen is in deze gebieden niet gewenst.

   Een grootschalig project als een golfterrein (wat slecht als dekmantel dient voor de verstening van het buitengebied) is dan ook ontoelaatbaar.

  Comments are closed.