Motie VPB over woonvisie aangenomen!

Posted by Ad Severijns |01 jul 07 |

In de raadsvergadering van 28 juni is de geactualiseerde woonvisie vastgesteld. Het leek er op dat er maar weinig voor jongeren gebouwd zou gaan worden. Maar mede door onze motie, die door de andere partijen ondersteund werd, komen er nu minstens 120 woningen die geschikt zijn voor starters en jonge doorstromers.

Het college is verplicht onze motie bij de uitwerking van de woonvisie mee te nemen. De flexibiliteit in de woonvisie en de invloed van de raad worden ermee benadrukt. Er komen meer betaalbare woningen. Elke keer als er woningen uitgegeven worden, wordt afhankelijk van de actuele behoefte bepaald voor welke doelgroep deze best in aanmerking komen. Daarnaast geven we aan waarvoor het college zich voor de langere termijn moet inzetten. De motie luidt als volgt:

-De gemeente streeft er naar om over enige jaren weer kleinere kavels uit te geven voor ingezetenen die zelf, of in collectief particulier opdrachtgeverschap, een woning willen bouwen.

-Baarle Nassau probeert gebruik te maken van de nieuwe regeling van de provincie waarbij vele extra starterswoningen in de regio gebouwd mogen worden.

-Veel van de woningen die opgenomen zijn in het uitwerkingsplan van de woonvisie worden zo gebouwd dat ze voor alle leeftijdsklassen geschikt zijn.

-De woningen in het zgn. middensegment van 160000€ tot 275000€ worden evenwichtig verdeeld binnen deze prijsklasse.

-Binnen afzienbare tijd komt er een evaluatie en zo mogelijk aanpassing van ons puntensysteem voor woningtoewijzing, dat beter aansluit bij het grotere aantal woningen dat nu gebouwd wordt.

-De gemeente gaat echt aan de slag met de voorgenomen actieve grondpolitiek.

-De maatregelen in de woonvisie en de prestatieafspraken worden volgens een vast patroon geëvalueerd, zodat de raad elk jaar het beleid kan bijsturen.

Hiermee kan het college voortvarend verder met het centrumplan en de andere locaties waar de komende jaren gebouwd gaat worden.