Jaarverslagen VPB 2019-2020

Posted by Beheerder |23 mrt 21 |

Jaarverslag 2019

2019 stond in het teken van de ABG evaluatie, het hockeyveld, de wijzigende samenwerking met Baarle-Hertog en slepende zaken zoals de afvalstoffen.

ABG
Voor de ABG evaluatie waren veel evaluatiepunten, constateringen en aanbevelingen herkenbaar. De uitvoering in handen van dit college is echter een enorm struikelblok. Want het blijft een soort meebewegen en intussen continu tegen zijn in eigen huis. De VPB heeft duidelijk uitgesproken dat de ABG de enige enigszins realistische kans is om voorlopig bestuurlijk zelfstandig te blijven. Als dit verpest wordt, dan is er geen alternatief. Alphen-Chaam lijkt namelijk inmiddels helemaal opgeschoven te zijn naar Gilze-Rijen, dus die medestander is weg. Baarle-Nassau volledig zelfstandig of het terugdraaien van de ambtelijke fusie is geen realistisch alternatief. Of de ABG uiteindelijk wel sterk genoeg zal blijken om alle uitdagingen aan te kunnen is ook de vraag, zelfs na een bestuurlijke fusie. Want dan praat je nog steeds over een relatief kleine gemeente. Op ons initiatief is er wel een zienswijze ingediend ook t.b.v. de begrotingsbehandeling ABG en tevens een aangenomen VPB-motie om in ieder raadsvoorstel standaard de “relatie met de ABG” te beschrijven.

Hockeyveld
Voor het hockeyveld hebben we moeizaam en met veel mitsen en maren in mei ingestemd met het voorbereidingskrediet t.b.v. de voorkeurslocatie bij TC Baarle. De daarbij behorende kostenstijging was erg pijnlijk (van rond de € 300.0000,- naar € 450.000,-) en ook de benodigde boskap. In de commissie hebben we meermaals aangedrongen op de variant met Gloria UC, maar daarvoor was geen bereidheid. Aan het einde van het jaar bleek dat het benodigde bedrag nogmaals over de kop ging (meer dan € 700.000,-). Dat maakte het voor ons als VPB onverantwoord en daarom hebben we eind 2019 tegengestemd.

Baarle Hertog
Met Hertog samen kwam er ineens een Gemeentelijk Mobiliteitsplan op tafel. Dit is duidelijk niet opgesteld vanuit onderzoek of analyse, maar aan de onderhandelingstafel tussen de twee besturen. Er is veel commotie ontstaan, vooral in Hertog en bij ondernemers, op het voorgenomen eenrichtingsverkeer in de Molenstraat. Daardoor is onvoldoende aandacht uitgegaan naar de inhoud voor de rest van het dorp. Zo kiest men nog steeds op veel plaatsen voor 50 km/h, terwijl de standaard voor dorpskernen (leefbaarheid/veiligheid/meer fietsen etc.) toch echt 30km/h is. Ook worden geen duidelijke keuzes gemaakt over verkeersroutes (zoals Goorweg / Nonnenkuil / Loverenbeemd) of zaken als verkeersremmers. Echt inhoudelijk is het plan nog niet besproken, want na de ter inzage legging ontstond een impasse tussen beide gemeentebesturen op het dossier van het Cultuurcentrum. Vanaf december 2019 tot november 2020 is er vervolgens stilte gekomen en eind 2020 is pas het e.e.a. weer officieel rechtgetrokken en is men weer ‘on speaking terms’ met elkaar gekomen.

Omgevingsvisie
In 2019 is ook de omgevingsvisie behandeld. Wij hebben ook hier onze kritische noot laten horen met een tweetal amendementen, maar niets mocht baten. Zaken zoals een visie op duurzaamheid rondom bijvoorbeeld duurzame energie-opwek ontbreken. Men spreekt het voornemen uit de EVZ van het Bels lijntje te willen halen. Daarnaast is inde omgevingsvisie te weinig specifieke aandacht voor het natuurgebied rondom ‘t Merkske en de kanteling naar grondgebonden natuur-inclusieve agrarische sector wordt amper geborgd. Tevens hadden we een amendement tegen het als toekomstige industrie bestemmen van de grond naast kapel Nijhoven. Helaas haalden al deze amendementen het wederom niet.

Overige
Verder hebben we als fractie weer met veel vragen, moties en amendementen geprobeerd aandacht te vragen op diverse dossiers die ons bereiken uit achterban en media. Wij proberen daarin te kiezen voor punten die ook passen bij ons als partij. Voorbeelden hiervan zijn onze vragen over: bezwaarprocedure Bedaf, behoud prikpost in Baarle, opstapbijeenkomst OV voor meer mensen openstellen, grote hoeveelheid bomenkap Schaluinen, slootdemping v.d. Walle BV i.v.m. truc “megastal in twee” bij Ghil, geuroverlast centrum dorp, wijziging jeugdzorgregio zonder betrokkenheid van raad, te lage afvalstoffenheffing (waardoor wanbestuur), de verkeerssituatie in Castelré, verkeer remmende maatregelen bij de inkom van Baarle na openstelling van de randweg,  en meer informatie en inzicht in kostenontwikkeling Sociaal Domein.

Bij de begrotingsbehandeling aan het einde van het jaar hebben wij tegen gestemd i.v.m. onverantwoorde keuzes op het gebied van financiën zoals enorme stelposten, geen kostendekkende afvalstoffenheffing, etc.

Jaarverslag 2020

ABG
Begin 2020 is er aandacht geweest voor het bestuurlijk convenant binnen de ABG. Duidelijke intenties om meer samen te werken, standaardiseren en serieus werk te maken van onderzoek naar synchronisatie van regionale samenwerkingsverbanden en als laatste om tot een sluitend onderzoek/voorstel te komen voor optimale huisvesting. Voor de VPB logische punten in lijn met de ingezette weg vanaf 2015 en ook de evaluatie Berenschot. De coalitie was erg mat en stemde met weinig woorden ermee in en de wethouders tekende het document zelf hoofdelijk. Uiteraard is een paar maanden later het wel duidelijk geworden dat als er echt gekozen moet worden Baarle-Nassau wederom in zijn schulp van conservatisme kruipt. Zowel de verdere uitwerking van regiokeuze als gezamenlijke huisvesting zijn van tafel geveegd in Baarle. Wij hebben voor de gezamenlijke regiokeuze gestemd. We hadden daar wel een amendement voor om het voorstel te verbeteren. Namelijk met een duidelijke tussenstap van go/no go nadat de bestuurlijke, juridische en financiële gevolgen beter in beeld waren gebracht. Een amendement met positief advies van het college maar geen steun van de gemeenteraad. De hakken zaten in het zand.

Op het voorstel van gezamenlijke huisvesting was wel veel aan te merken. Over concept, financiën, alternatieve onderzoek, etc. Ook hier kon inspanning van onze kant op geen enkele steun rekenen. Uiteindelijk hebben wij hierna ook tegengestemd, maar dus op de kwaliteit van het voorstel en onderzoek, niet zozeer op de intentie. Na deze raadsvergadering ontstond een impasse die heeft geduurd tot eind 2020. Dit college is klaarblijkelijk goed om zaken steeds in impasses te laten verzanden. Eind 2020 is er een digitale radenbijeenkomst geweest die een klein beetje ruimte heeft gegeven aan voortzetten van de ABG, maar het is een precaire basis.

Corona
Vanaf maart 2020 stond het leven uiteraard overal in het teken van Corona. Het bestuur heeft hierdoor een stap terug moeten doen in het aantal vergaderingen, maar ook ten aanzien van ambtelijke inzet op bepaalde ambities. Dit omdat ambtenaren zijn ingezet voor bijvoorbeeld de NOW regeling, ondersteuning scholen, noodopvang, etc. Veel is er uiteraard te doen geweest over de verschillen in Coronamaatregelen die onze gemeente af en toe, op het belachelijke af, in de media bracht. Er werd door het College snel een Corona Noodfonds ingesteld. Maar meer als symbool politiek was dit niet, want er is amper tot geen gebruik van gemaakt. De situatie van de milieustraat hebben we door vragen en media onder de aandacht gebracht. Het was bizar dat zowel in België als Nederland milieustraten open mochten, maar die in Baarle dicht bleef.

Hockeyveld
Verder hebben we begin 2020 flinke vragen en media-aandacht gezocht voor het proces van het hockeyveld. De procedure van burgerinspraak van de omgeving liep bizar, de weerstand op de bomenkap was erg groot. De schade aan natuur bleek ook groter dan eerder globaal als klein werd gepresenteerd. Het vreemde was tevens dat drie weken na het raadsbesluit over het hockeyveld Gloria ineens ook een kunstgrasveld wilde hebben. Onze oproep om toch daar naar een oplossing te kijken is opgepakt. Wel raar was te merken dat vervolgens het hockeyveld voor ongeveer het originele bedrag van € 450.000,- gelegd kon worden. Maar dat er zonder blikken of blozen ook ineens € 550.000,- voor een kunstgras voetbalveld werd vrijgemaakt. Voor ons was dit wel erg snel en bijzonder dat dit geen meerjarenplan of zo is geworden. Nee, meteen werd 1 miljoen vrijgemaakt en de voorbereidingskosten van het project zijn weggeschreven van de algemene reserve. 1,1 miljoen in een paar seconde en met weinig weerstand in deze gemeenteraad. En dat in een jaar dat de begroting, resultaten en prognoses echt onder druk kwamen te staan. Bestuurlijke kwaliteit en verantwoordelijkheid is ver te zoeken. Sinterklaas spelen is wat het college heeft gedaan. De lasten ervoor tellen echter de komende 20 jaar wel weer mee. De locatie zelf is beter, maar de manier waarop dit is gelopen laat veel te wensen over.

Gemeentelijke financiën
Bij de perspectiefnota en ook de begroting hebben wij weer flink van ons laten horen. Bij de perspectiefnota zonder moties en amendementen, want daar doet men klaarblijkelijk toch niets mee. Daarbij kwam dat de perspectiefnota ook geen enkel perspectief bood, behalve een negatieve lijn. Wij wilden graag het college eens aan het werk zien. Bij de begroting bleek waar ze op bezuinigden. Op de buurtsportcoaches en mantelzorgcompliment. Onze amendementen om dat anders te financieren met begrotingsdekking door kostendekkende leges te heffen, haalden het niet.

En een motie om tot inzet van de landschapsverbeteringsgelden te komen haalde het voor de verandering eens wel. Een klein succesje om zo hopelijk toch wat kleine natuurprojectjes in de gemeente te kunnen laten realiseren. Echter een motie om tot zelfbewoningsplicht te komen mocht geen steun ontvangen. Gelukkig wel de toezegging van onderzoek, omdat een soortgelijke motie in Gilze-Rijen wel was aangenomen. Een motie tot onderzoek naar de zorgkosten in het sociaal domein kon wederom geen steun krijgen. Er werd gesteld dat er geen geld is om te onderzoeken waar we al ons geld aan uitgeven en of dit wel naar de primaire zorg gaat of vooral in organisatie/beheerkosten gaat zitten. Schijnbaar wil dit college en raad niet weten hoe het zit.

Overige
Tussendoor zijn er weer diverse vragen gesteld. Over de milieustraat, over het hockeyveld, over de uitbreiding van de blauwe zone bij de vijf straten Samen Sterk, zijn er signalen gedeeld over mogelijke bomenkap op percelen nabij het Ghil, realiseren van VANG-doelstellingen, realisatie van commerciële appartementen op maatschappelijk bestemde grond aan de Rector v.d. Broekstraat, etc.

Het einde van het jaar kenmerkte zich verder nog door een “Halleluja” bestuursakkoord met Hertog. Het is uiteindelijk een aanzet om weer schot in de zaak te krijgen en het geeft weer wat helderheid op een drietal dossiers. Maar het mag wat ons betreft niet de titel van een bestuursakkoord dragen. Er staat geen enkele gedeelde visie in. Enkel wat pragmatische afspraken. Verder is er genoeg ruimte voor nieuwe problemen in de toekomst. Afval via de BGTS (IOK) lijkt een doel op zich geworden en geen middel om beleidsdoelen te halen. We wachten het nieuwe jaar maar af, het laatste volle jaar van dit college.

Ook de ABG drie raden bijeenkomst was dunnetjes. Voorzichtig lijkt er nog een meerderheid van de drie raden te zijn die kansen ziet, maar wel met heel veel mitsen en maren. Het komend jaar zullen dus vast veel sessies op het programma staan. Waarschijnlijk wordt dit gewoon opgerekt tot het einde van het jaar en dan neemt men geen besluiten meer zo net voor de verkiezingen. Daarmee wordt de ABG en de bestuurlijke toekomst een te verwachten verkiezingsonderwerp.

We zullen nog meer de media moeten gaan opzoeken bij onze kritische kanttekeningen, nog vaker artikelen er over publiceren. Want de opmaat naar de verkiezingen start langzaam aan in 2021!