Beschouwing van de VPB op de perspectiefnota 2021

Posted by Beheerder |09 jul 20 |

8 juli 2020 #Verwarring heerst in Baarle-Nassau 

De VPB heeft de afgelopen periode het handelen van dit college en coalitie met oprechte verbazing gevolgd. Wij zien principes die verdampen en beloftes die worden verbroken. #verwarring!

Welke zult u zich afvragen? We zullen er een aantal noemen:
Wij denken aan de weerstand die juist deze partijen altijd hadden tegen trendmatige verhoging van de OZB en overige belastingen. De afweging moest per jaar en niet structureel voorzien worden. Wat doet men nu zelf? Men neemt deze structureel meerjarig à 3% op. #verwarring!

De financiële vooruitzichten laten een groot structureel tekort zien oplopend tot € 300.000,- en een lastenverzwaring (9,5%) voor de inwoners in 2021. En dat is nog met dit tekort…. Wat als dit zo blijft in november? En wat legt dit college ons voor? Een schamele 8 blaadjes papier zónder enige oplossing of perspectief. Hoe gaat men bijsturen? #verwarring! 

Anders dan hopen op een gunstige septembercirculaire vanuit het Rijk kan men niet. De oplossing wordt ineens verdraait naar de kerntakendiscussie. Maar was het niet juist deze coalitie die die vanuit de inhoud wilde voeren? Zonder dat het een platte bezuiniging is? Wij passen voor een kerntakendiscussie als die wordt misbruikt voor bezuinigen. Deze coalitie en college wilden besturen? Dan zijn wij benieuwd naar hun voorstellen en oplossingen #verwarring!

Afvalinzameling! Men zou de bewoners vooraf, als er nog invloed uit te oefenen was, bij betrekken. In oktober zou een informatie avond komen…… Maar toen werd het stil….en bleef het drie kwart jaar stil….en vorige week stuurt de wethouder gewoon een nieuw beleid en systeem door de raad….waar is nu die verkiezingsbelofte? #verwarring!

Twee partijen die tegen de ABG zijn sinds jaar en dag….. en waar de gedachte heerst terug te kunnen naar een Baarle met eigen ambtenaren, tekenen het afgelopen jaar een convenant met Gilze en Rijen en Alphen-Chaam. Wij waren serieus toen al oprecht in verwarring…besefte men niet welke intentie men aanging? Of misschien was die verbazing er een jaar geleden al. Toen er erg mat, juist vanuit deze partijen werd gereageerd op de rapportages Berenschot en de aanbevelingen erin.
Maar nu tekenden de college leden hoofdelijk het convenant en ook de partijen in de gemeenteraad stemden er mee in.
Dit college komt nu, in lijn met het commitment wat men is aangegaan…. zelf met voorstellen voor regio-herindeling en legt deze raad een voorstel voor, voor centrale huisvesting van de ABG organisatie. We hebben het eerder vanavond gehoord, beiden zijn door de coalitiepartijen af geserveerd. #verwarring!

Veel kritiek altijd op het bedrag dat Baarle-Nassau moet betalen aan de ABG. De verdeelsleutel was veel te slecht voor Baarle uit onderhandeld. Maar nu stemmen ze jaarlijks in met € 100.000,- bovenop de kostenverdeelsleutel. En dat is slechts het begin…want eigenlijk genieten we € 200.000,- meer.
Bij ons komt langzaamaan de vraag dan op? Zit dit college, dat deze voorstellen weloverwogen brengt, nog wel hetzelfde in de race als de coalitie? Gezien ook alles van vandaag en vorige week. Als de 2 wethouders dit soort stukken voorstellen en deze hier vandaag verdedigen, en dan – vooral door de eigen partijen – het hardste afgeschoten worden? Wat is dan het mandaat van dit college? Waar is dan het vertrouwen in de eigen wethouders? #verwarring!

Nog zo’n belofte. Baarle-Hertog. De samenwerking moest echt beter. Meer verbinding en afstemming. De coalitie was er zeker van dat zij tot de gedroomde Europese gemeente kon komen en alles wel even recht zou trekken dat al jaren loopt, denk aan de oostelijke parkeerplaats, het verkeersmobiliteitsplan, het masterplan, de verdeelsleutels en het Cultuurcentrum…..En uiteraard die aan de provincie beloofde verdergaande bestuurlijke samenwerking….De BGTS lijkt inmiddels meer op een vechtscheiding….of alleen een lege huls voor afvalinkoop. De samenwerking met Hertog ligt nagenoeg stil. .De verenigingen zagen zich genoodzaakt de colleges op te roepen weer aan tafel te gaan…..Bij ons komt de vraag dan op, kan dit college wel samenwerken? #verwarring!

In het Sociaal Domein zijn bij veel gemeentes financiële problemen. De bezuinigingen op vooral de jeugdwet, regels rondom de eigen bijdrage, die ook wij oprecht niet begrijpen. Pak dat samen met een vergrijzend dorp en toenemende problemen zoals vereenzaming, meer aanspraak op jeugdzorg en mensen met arbeidsmarktvraagstukken, zeker nu in Corona tijd.
Echter is dit nog geen reden om van €.500.000,- overschot in 2016 nu afgezakt te zijn naar een tekort van € 400.000,- (verschil bijna één miljoen euro!). Maar hoe verhoudt het zich t.o.v. het budget vanuit het rijk? Het zit dan nu wel in het gemeentefonds maar de bedoelde kosten zijn nog steeds terug te herleiden. En wellicht is het voor de beeldvorming ook wel heel belangrijk om de extra budgetten van het rijk, die u apart parkeert, gewoon ook netjes aan de begroting toe te kennen.
Dan komen we minder te kort op die post, zo simpel is het. #verwarring

Anderzijds, al eerder door ons benoemd bij de Turap, bent u wel in control? Denk aan zicht op de indirecte kosten en vooral tijdige controle, signalering intern en ook aan de raad. Analyseert men wel in de diepte, hoeveel geld nu echt naar burgers gaat en hoeveel geld in het systeem zit, dat er voor opgetuigd is? Diverse veranderingen hebben de afgelopen 2 jaar plaats gevonden, de dorpsteams, samenwerking met regio HvB en Gilze Rijen moest het beter en efficiënter maken. Hoe loopt dat nu echt? #verwarring!

Geld vanuit andere posten, gaat er naar een nieuw digitaal burgerplatform. Wij zijn vóór burgerparticipatie. Maar is een nieuw platform, iets waar de inwoners van Baarle op zitten te wachten? Een nieuw platform moet directe meerwaarde hebben willen mensen dat vinden in een woud van apps en systemen…. Anders sterft het, hoe goed bedoeld, een stille dood…ach, misschien was het mooi geweest voor het afvalinzamelbeleid en systeem #verwarring!

Deze perspectiefnota toont ons verder een college dat de intentie heeft te besparen op sportaccommodaties. Een belofte en voornemen was het snel opzetten van een nota sportaccommodatiebeleid. 2,5 jaar verder en er is nog niets en is deze nota een pm post….
Maar er gaat wel weer structureel meer geld aan uit van € 25.000. Afgelopen jaar zomaar € 100.000,- meer aan incidenteel onderhoud voetbalvelden zonder de raad daar vooraf in te kennen. De vergoeding hockey verandert en onderhoud neemt toe….zelfs nog voor er een spade in de grond zit. #verwarring!

Nog zo’n belofte. Een hockeyveld. Eerst gaat het 2x financieel over de kop. Is er niet met de buurt en omgeving gepraat voordat het ter inzage ging qua bestemmingsplan-voorontwerp waardoor een hele burgeractie op poten kwam….
Nu wil Gloria ook een kunstgrasveld…en ttadaa…nu ineens is er wel een alternatief en ruimte voor HCBaarle bij Gloria. Wat gaat dit de gemeenschap kosten?
Begrijp ons niet verkeerd, Wij hopen oprecht dat de hockey voor een stuk minder geld dan de € 700.000,- snel een plaats krijgt bij Gloria, geen bomenkap, geen bestemmingsplan, meer kans op multifunctioneel gebruik. Maar was dat Hockeyveld vorig jaar bij Gloria ook niet gewoon al een optie? Is er niet € 100.000 voorbereidingskosten zo over de balk gegaan? #verwarring!

Meer geld naar aanpak permanente bewoning. Hoe je daar in gaat zitten als gemeente bepaalt de mate van inzet. De minister stelt in haar handreiking dat aanpak beter gericht kan zijn op ondermijning, criminaliteit of anderszins strafbare zaken, die zich afspelen. En daar zijn wij het mee eens. Zaken zoals ons ter ore komen zoals drugs, en intimidatie kunnen wat ons betreft door geen enkele beugel. Dat moeten we aanpakken, juist samen met de besturen en bewoners/verblijvers op de parken.
Laten we t.a.v. aanpak permanente bewoning juist de energie beter in zetten om in overleg met parken en provincie te bezien wat nu de gevolgen zijn van het nieuwe kader vanuit Den Haag en Den Bosch. En wat dat kan en/of moet betekenen voor de parken binnen onze gemeente. #verwarring!

Dit was de coalitie van duurzaamheid. Mooie visie. Veel communicatie, iets dat goed is. Maar alleen met communicatie kom je niet tot verandering. Een kleine meevaller i.v.m. warmtetransitieplannen, valt meteen vrij in de ruimte van de begroting en ook op duurzaamheid bezuinigt men. Duurzaamheid is samen met de buurtsportcoaches en subsidies zo’n beetje het enige waar echt in gesneden wordt. De verhoudingen en keuzes tekenen zich af bij dit college. #verwarring!

Wij wachter de september circulaire en daarna de begroting met spanning af.
Deze perspectief nota biedt gewoon geen perspectief….ja het enige perspectief is misschien “onder toezichtstelling van de provincie” en wat daar dan de gevolgen van gaan zijn???

Fractievoorzitter Janneke van de Laak