Antwoord vraag evenementenbeleid

Posted by Beheerder |23 apr 06 |

Baarle-Nassau, 13 april 2006

Onderwerp: evenementenbeleid

Geachte fractieleden,
Door uw fractie is een vraag gesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde van de raad, met betrekking tot het onlangs vastgestelde evenementenbeleid.

U meent onder andere dat een buurtavond georganiseerd door buurtbewoners op een parkeerplaatsje in hun straat niet is aan te merken als een evenement zoals bedoeld in het evenementenbeleid en in artikel 2.2.1 van de APV, en dus niet zo’n zware vergunningprocedure zou moeten doorlopen dan bij een evenement het geval is. Bovendien zijn de leges voor een evenement ook nog eens een stuk hoger. U meent dat een buurtfeest een feest op de weg is zoals bedoeld in artikel 2.1.4.1 van de APV.

Het probleem is dat het moeilijk is een strikte grens aan te geven tussen een evenement en een feest op/aan de weg. Het hangt van een aantal omstandigheden af of het is aan te merken als een evenement, dan wel een feest. Een belangrijke factor is de openbare toegankelijkheid voor publiek. Als een buurtfeest voor iedereen toegankelijk is, dan zit je al snel bij een evenement zoals bedoeld in artikel 2.2.1 van de APV en de beleidsregels. Is het een buurtfeest dat uitsluitend toegankelijk is voor buurtbewoners dan is er sprake van een besloten feest zoals bedoeld in artikel 2.1.4.1 van de APV, en is het geen evenement. Het voorbeeld dat u aanhaalt heeft de kenmerken van de laatste variant, en is dus geen evenement. Het aangehaalde voorbeeld valt dan ook niet onder het zware regime, zowel qua procedure van vergunningverlening als qua leges.

Ik heb uit uw brief begrepen dat de betrokken buurtvereniging een aanvraagformulier voor een evenementvergunning heeft gehad. Dat is inmiddels met de betrokken ambtenaar opgenomen, en zal worden hersteld.

In de beleidsregels is een buurt- en straatfeest als voorbeeld genoemd van een evenementvergunningplichtige festiviteit indien het voor publiek toegankelijk is. Dat is misschien een beetje een ongelukkig voorbeeld. Als een buurtfeest immers niet voor publiek (openbaar) toegankelijk is, is het geen evenement zoals bedoeld in artikel 2.2.1 APV en in de beleidsregels. Ik zal de beleidsregels op dit onderdeel aanpassen/verduidelijken.

Ik hoop u hiermede naar behoren te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet

Drs. J.P.M.M. Hendrikx
Burgemeester

De vraag gesteld door de fractie van de VPB

Vooruitstrevende Partij Baarle
Fractie in de Gemeenteraad van Baarle-Nassau

AAN: Burgemeester J.P.M.M. Hendrikx

Baarle-Nassau, 31 maart 2006

Onderwerp: Schriftelijke vragen in het kader van artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, zoals vastgesteld op 22 mei 2003.

Betreft: Nota Evenementenbeleid

Wij hebben kennisgenomen van uw Nota Evenementenbeleid.
Naar aanleiding hiervan hebben we enkele opmerkingen c.q. vragen.
Wij hebben in verschillende woordenboeken opgezocht wat een evenement is. We vonden:
Gewichtige of merkwaardige gebeurtenis
Belangrijk gebeuren
Publieke gebeurtenis
Dit komt niet overeen met wat in de nota onder een evenement wordt verstaan.
Nog voordat de nota is ingevoerd hebben wij al vragen gekregen van inwoners.
Het betreft inwoners van enkele straten die jaarlijks op een parkeerplaatsje in hun straat een buurtavond houden waar een 40 bewoners uit hun straat aan deelnemen inclusief kinderen.
Wij vinden dit geen evenement.
Deze inwoners kregen vooruitlopend op het nieuwe evenementenbeleid een aanvraagformulier evenementen en een aanvraag gebruiksvergunning.
En wij de vragen, ook over de leges.

Wij vragen u wijkt de omschrijving van een evenement in de APV zo af van wat in de maatschappij onder een evenement wordt verstaan?
Of is de uitleg die in uw nota wordt gegeven niet helemaal juist?
Wij denken aan het laatste.
In de APV staat:
Artikel 2.2.1 Begripsomschrijving
1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:
a. bioscoopvoorstellingen;
b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5.2.4 van deze verordening;
c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
d. het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot
dansen;
e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare
manifestaties;
f. activiteiten als bedoeld in artikel 2.1.2.1, 2.1.4.1, 2.1.4.2, 2.1.4.3 en 2.3.3.1 van deze verordening.
2 Onder evenement wordt mede verstaan: een herdenkingsplechtigheid.

De buurtavond waar wij de vragen over kregen valt ons inziens onder de uitzonderingen onder f. activiteiten als bedoeld in artikel 2.1.4.1 van deze verordening.
Dit artikel luidt:
Artikel 2.1.4.1 Feest, muziek en wedstrijd e.d.
1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester op of aan de weg:
a. een vertoning voor publiek te geven, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel
2.1.2.2;
b. voor publiek muziek ten gehore te brengen;
c. een feest of een wedstrijd te geven of te houden.
2. Artikel 2.1.2.1, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
3. Het in het eerste lid, onder c, bepaalde geldt niet voorzover artikel 10 juncto artikel 148 Wegenverkeerswet 1994 of artikel 5.4.1 van toepassing is.

Wij zijn van mening dat de APV toch wel duidelijk is, zo een activiteit behoeft geen evenementen vergunning maar een vergunning voor het houden van een feest op of aan de weg.
Bovendien zijn wij van mening dat dergelijke activiteiten niet gepaard hoeven te gaan met uitgebreide aanvraagformulieren en daarmee ambtelijke kosten en leges.
Dit zijn activiteiten die de gemeenschapszin in de wijken bevorderen deze activiteiten zouden juist bevorderd moeten worden.
Bent u het met ons eens dat dit soort activiteiten juist gestimuleerd moeten worden en niet de kop ingedrukt moeten worden met bureaucratie en legeskosten?

Met vriendelijke groeten

Namens de fractie van de VPB
Vooruitstrevende Partij Baarle

J. Vermeer / C. Severijns